۱۴ اسفندسالروز درگذشت دکتر محمد مصدق پیشوای کبیر نهضت ضد استعماری مردم ایران

مصدق

مصدق کبیر: این ملت آنجا که پای شرافت و استقلال مملکت در میان باشد، مرگ را بر زندگانی آلوده به ننگ و رسوایی ترجیح میدهد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *