۱۶هزار نفر در اثر ریزش بهمن در کوههای آلپ مدفون شدند

منظره کوههای آلپ در ایتالیا

۱۳دسامبر۱۹۱۶ -۲۲ آذر۱۲۹۵:
دراین روز و درجریان جنگ جهانی اول، سقوط بهمن در منطقه تیرول در کوههای آلپ، ۱۶ هزارسرباز اتریشی و ایتالیایی را زنده به گور کرد.
ازاین حادثه،حتی یک تن جان سالم به در نبرد

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *