۱۸آبان – ۹نوامبر ۴۲۰: مرگ یزدگرد اول بانی شهر یزد

نمایی از شهر یزد.

نمایی از شهر یزد

۱۸آبان – ۹نوامبر ۴۲۰: مرگ یزدگرد اول بانی شهر یزد

بر‌اساس برخی اسناد تاریخی, روز نهم نوامبر سال ۴۲۰ میلادی یزدگرد یکم از دودمان ساسانیان که رهسپار جنگ و بیرون‌راندن هونها از مناطق شمالی ماوراءالنهر بود، در محل چشمه سبز (چهل‌و دو کیلومتری نیشابور) بر اثر لگد اسب کشته شد. وی خود تصمیم به ‌رام‌کردن یک اسب سرکش گرفته بود. یزدگرد یکم ۲۱سال بر ایران سلطنت کرد و در دهه اول قرن چهارم میلادی شهر یزد را ساخت که نام وی بر آن نهاده شده است. از کارهای مهم یزدگرد، تحمل ادیان دیگر در قلمرو ایران بود.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *