تظاهرات گسترده در بغداد و سایر شهرهای عراق علیه فساد و در حمایت از اصلاحات

tazahorat
میدان تحریر در بغداد و تعداد دیگری از استانها شاهد تظاهرات توده‌یی علیه فساد و در حمایت از اصلاحات در عراق بود.
تلویزیون العراقیه گفت: نیروهای امنیتی اقدامات شدیدی را برای حفاظت از تظاهر کنندگان به‌عمل آوردند.
به گزارش تلویزیون البغدادیه شهرستان خالص در استان دیالی شاهد تظاهرات بزرگی در حمایت از اصلاحات و برخورد با فساد بود. تظاهر کنندگان شعارهایی در محکومیت فاسدان می‌دادند و خواستار اجرای اصلاحات بودند. شیوخ عشایر و روحانیان هم در این تظاهرات شرکت داشتند.
مردم خالص خواستار ارجاع پرونده مقامهای فاسد برای محاکمه به دادگاه بودند.
آنها خواستار برکناری فرماندار الخالص عدی خدران شدند.
یکی از سازماندهندگان تظاهرات در بغداد گفت: این تظاهرات صدای فقراست، کسانی که صدایشان به هیچ‌کس و هیچ‌کجا نمی‌رسد. ما در میادین حق گرد آمدیم تا علیه فساد تظاهرات کنیم.
یکی از خواستهای مهم تظاهر کنندگان در بغداد و سایر شهرهای عراق اصلاحات در قضاییه عراق و پاکسازی آن از عناصر فاسد است.

You may also like...