حضور نیروهای ویژه سعودی در رمی جمرات حفظ نظم و کمک به حجاج

۷۳۰۱۵۹a7-3a51-442f-99b6-73e01258f959حضور نیروهای ویژه سعودی در رمی جمرات حفظ نظم و کمک به حجاج

حضور نیروهای ویژه سعودی در رمی جمرات به حجاح و کمک به آنها حفظ نظم (۴)

5

رمی جمرات

You may also like...