درگیری جوانان با مزدوران انتظامی در کرج

اعتراض جوانان به اعدام در کرج

روز چهارشنبه ۷مرداد جوانان غیور کرج در صحنه اعدام یک زندانی در ملا‌ء عام، با سنگ به دژخیمان خامنه‌ای حمله کردند
رژیم آخوندی روز چهارشنبه ۳زندانی را در کرج در ملأعام بدار آویخت.
روز قبل از آن نیز ۱۲زندانی در زندان مرکزی و قزلحصار کرج حلق‌آویز شده بودند.

You may also like...