شورای همکاری خلیج فارس ادعای رژیم ایران برای گفتگو را تکذیب کرد

شورای همکاری خلیج فارس ادعای رژیم ایران برای گفتگو را تکذیب کردعرب نیوز روز یکشنبه ۲۵مرداد گزارش داد: شورای همکاری خلیج فارس ادعای مطبوعات رژیم ایران در مورد نشست برنامه‌ریزی شده بین این کشورها با رژیم ایران در ۲۲ماه سپتامبر را تکذیب کرد.
عبدالعزیز الویش از معاونین دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس گفت: هیچ نشستی با رژیم ایران برنامه‌ریزی نشده است.
یک دیپلومات شورای همکاری خلیج فارس از رژیم ایران خواست تا دخالتهایش در امور کشورهای عضو این شورا را متوقف کند.

You may also like...