ظاهرات غارت شدگان موسسه های حکومتی از اهواز و شعار علیه لاریجانی، سردژخیم قضاییه خامنه ای+ فیلم

غارت شدگان موسسه حکومتی آرمان وحدت اهواز روز چهارشنبه در مقابل دادگستری رژیم تجمع و راهپیمایی کردند و خواستار بازگردانده شدن سپرده های خود شدند. مردم غارت شده علیه آخوند صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه و پاسدار علی لاریجانی رئیس قوه مقننه و دیگر کارگزاران نظام غارت و چپاول شعار می دادند و فریاد می زدند: یاحجه ابن الحسن ریشه ظلمو بکن. غارت شدگان موسسات حکومتی برای تجمع بزرگ روز پنجشنبه دوم آذرماه در مقابل ساختمان سازمان ملل در تهران فراخوان دادند.

غارت شدگان موسسه حکومتی آرمان وحدت اهواز روز چهارشنبه در مقابل دادگستری رژیم تجمع و راهپیمایی کردند و خواستار بازگردانده شدن سپرده های خود شدند.

مردم غارت شده علیه آخوند صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه و پاسدار علی لاریجانی رئیس قوه مقننه و دیگر کارگزاران نظام غارت و چپاول شعار می دادند و فریاد می زدند: یاحجه ابن الحسن ریشه ظلمو بکن.

غارت شدگان موسسات حکومتی برای تجمع بزرگ روز پنجشنبه دوم آذرماه در مقابل ساختمان سازمان ملل در تهران فراخوان دادند

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *