محکومیت جهانی قتل فجیع کودک فلسطینی در اثر به آتش کشیدن خانه آنها

کشته شدن کودک فلسطینی در آتشدر پی به آتش کشیدن یک خانه فلسطینی و قتل فجیع یک کودک فلسطینی، اتحادیه اروپا و سازمان ملل‌متحد و دیگر مجامع بین‌المللی این جنایت را محکوم کردند و خواستار دستگیری عاملان و آمران این جنایت و مجازات آنها شدند.

۳۷۱۸۲۹۴,h=425,pd=1,w=620
آنها بارها تأکید کرده‌اند که شهرک‌سازیها در سرزمینهای فلسطینی باید متوقف شود و این اعمال را نقضقوانین بین‌المللی می‌دانند.

۳۷۱۹۲۱۰,h=425,pd=1,w=620

You may also like...