کنفرانس به مناسبت روزجهانی زن: تعهد برای برابری اتحاد زنان علیه بنیادگرایی اسلامی

12670856_102

ساعت ۱۴۳۰

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت وارد کنفرانس روز جهانی زن در پاریس می شود. این کنفرانس تحت عنوان «تعهد برای برابری:‌ اتحاد زنان علیه بنیادگرایی اسلامی»‌برگزار می شود.

ساعت ۱۵۰۰

خانم رنجنا کوماری، مدیر مرکز تحقیقات اجتماعی در هند و یکی از چهره های پیشتاز در سیاست هند، به حضار خیرمقدم گفت و اهداف گردهمایی را بیان کرد.

او گفت زنان در اینجا برای مبارزه برای حقوق زنان و برای حفظ شتاب جنبشی آمده اند که به بی عدالتی «نه» می گوید. او از خانم رجوی برای دفاع از حقوق زنان و تلاشهایش برای حفاظت از زنان تشکر کرد.

خانم کوماری تأکید کرد علیرغم تلاشهای بین المللی زنان مجبور هستند از ایران فرار کنند. او این سوال را مطرح کرد که «کدام کتاب مقدسی به شما اجازه می دهد انسانها را تحقیر کنید؟»

او از زنانی سپاسگزاری کرد که برای یک جهان صلح آمیز برای زنان مبارزه و تلاش می کنند و بر این نکته تأکید کرد که حضور زنان ‌برای توسعه کشورها مطلقاً ضروری است. زنان باید بخشی از گفتگوها و مذاکرات صلح باشند و زنان باید به کشورهایمان کمک کنند تا توسعه پیدا کنند. زنان باید تشویق شوند که در خط مقدم باشند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *