یورش مأموران گارد ویژه زندان اوین به بند ۷

یورش مأموران گارد ویژه زندان اوین به بند ۷

همزمان با حمله مجدد مزدوران گارد ویژه زندان اوین به بند ۸ در ساعت ۱۳روز پنجشنبه ۲۵تیرماه مزدوران به زندانیان بند۷، سالن ۱۲ نیز یورش برده و ضمن تفتیش بدنی کلیه افراد بند، در هوای گرم آنان را از بند خارج کرده و به مدت سه ساعت وحشیانه وسائل زندانیان را در هم ریخته و بازرسی کرده‌اند.
سالن ۱۲ویژه نگهداری زندانیان موسوم به زندانیان امنیتی است.

You may also like...