افشای فعالیت مزدوران در آلبانی- از رفیق دهقان

رفیق دهقان-آلبانی

من رفیق دهقان هوادار سازمان مجاهدین هستم در آلبانی مشغول زندگی شخصی خودم هستم.

بارها مواجه با مزدوران رژیم در آلبانی شده ام که سراغ سایر هواداران رفته و آنها را تشویق به دادن اخبار و اطلاعات برای جاسوسخانه رژیم در آلبانی می کند.

بطور مثال روز شنبه گذشته ۸اردیبهشت غلامرضا شکری به من مراجعه کرده و در رابطه با اطلاعات افراد جدیدی که از سازمان بیرون آمده اند از من سوال می کرد همچنین در مورد هواداران که در زمین بازی مشغول هستند از من اسم و اطلاعات می خوات.

هم چنین بهمن اعظمی مزدور دیگر رژیم نیز به دنبال هواداران سازمان افتاده و از آنها درخواست همکاری با سفارت و جاسوس خانه رژیم را می نماید.

می خواستم به این وسیله به اطلاع هم میهنان شریف ام برسانم که این گونه توطئه های این دشمنان مردم ایران را محکوم و همه جا افشا میکنم. و اگر مراجعات بعدی به من بنمایند آنها را بدست مقامات ذیصلاح میرسانم.

مرگ بر رژیم آخوندی و مزدورانش

رفیق دهقان

۱۳/۲/۹۷

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *