خزیدن مزدوران به زیرقبا و تحت حاکمیت ملایان پس از لجن‌پراکنی علیه مجاهدین و خدمتگزاری به اطلاعات آخوندها در خارجه

افشای مزدور منوچهر عبدی یک مامور وزارت اطلاعات حکومت ایران

حکم اخراج

۳ خرداد ۱۳۹۶

اخراج منوچهر عبدی که بعنوان پناهنده در ارتش آزادیبخش به او پناه داده شده بود، به دلیل ارتباط با مزدوران افشا شده وزارت اطلاعات ابلاغ و مراتب به وزارت کشور آلبانی اطلاع داده میشود. درخواست منوچهر عبدی «بعنوان یک پناهنده به ارتش آزادیبخش» ضمیمه است.

رویت شد، قبول دارم
منوچهر عبدی
۴ خرداد۹۶

اینجانب منوچهر عبدی فرزند سلطانعلی متولد سنندج سال ۱۳۴۱ دارای شماره شناسنامه- ۲۴۰ صادره از سنندج از آنجا که میدانم بعلت داشتن سابقه طولانی در اعتیاد به مواد مخدر که شخصاً و تماماً پاسخگوی آن میباشم، بهیچوجه شایستگی ورود به ارتش آزادی بخش و مناسبات پاک و انقلابی آن را ندارم ولی علرغم چنین سابقهای تقاضا میکنم که برای جنگیدن با رژیم جنایتکار و ضد- بشری آخوندیسم حداقل بعنوان یک پناهنده به ارتش آزادیبخش پذیرفته شوم.

منوچهر عبدی

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *