سعید شاهسوندی کی بود و چگونه به مقام پست شاگرد جلاد اوین و برده سعید امامی رسید

سعید شاهسوندی شاگرد جلاد اوین shahsavandi

سعید شاهسوندی کی بود. چگونه به مقام پست شاگرد جلاد اوین و برده سعید امامی رسید

سعید شاهسوندی  در دهه ۱۳۶۰ در خارج کشور بدنبال زندگی اش رفته بود، داوطلبانه درعملیات فروغ جاویدان در سال ۱۳۶۷ شرکت کرد. 
وی در صحنه نبرد خودش را به رژیم تسلیم کرد. شاهسوندی در زندان خیانت کرد، لذا نه تنها اعدام نشد بلکه آزاد و به خارج از کشور هم اعزام گردید.! این در شرایطی بود که کلیه اسیران عملیات فروغ جاویدان را اعدام کردند. 
حتی سربازانی که در صحنه جنگ به مجاهدین تسلیم شده بودند، همگی اعدام شدند.

همزمان قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی مجاهد و مبارز هم در جریان بود، حتی کسانیکه دوران محکومیتشان هم تمام شده بود.

  در مقطع قتل عامها، سعید امامی، از معاونین آخوند حجازی رئیس معاونت خارجی وزارت اطلاعات (که در بیت خامنه ای سعید جان نامیده میشد) و از آمران و عاملان قتل های زنجیره ای بود، .بازجوی سعید شاهسوندی بود.

 سعید امامی که در زمان فلاحیان به معاونت امنیت وزارت اطلاعات ارتقاء یافت، پیشبرنده طرح های وزارت اطلاعات و کمیته فرهنگی شورای عالی امینت در خارج کشور بود، وی در جریان قتل های زنجیره ای در دوره خاتمی دستگیر و در زندان او را خودکشی اش کردند!. 
سعید امامی بعداز دستگیری اعترافاتی کرده که تنها در ۱۷ جلسه، ارتکاب ۳۵۰ قتل را بعهده گرفته است، او خود را بازجوی سعید شاهسوندی معرفی می کند و از بازجوئی های شاهسوندی تعریف کرده و اذعان میدارد که در برخورد با شاهسوندی ” شگفت زده شده “ است. 

سعید شاهسوندی در مصاحبه ای با رادیو بی بی سی در ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۴ (۳ مرداد ۱۳۸۳) در مورد آزادیش میگوید: چهارسال در زندان بودم و احتمال اعدام من همچنان وجود داشت ولی با یاری سعید حجاریان و یارانش بود که توانستم مقامهای جمهوری اسلامی را قانع کنم که از سازمان مجاهدین خلق بریده و تحول یافته ام و سرانجام آزاد شدم.

اما سعید شاهسوندی چند بار به فرموده گشتاپوی ملاها خیز رهبری بریده مزدوران اطلاعات آخوندی در خارج را برداشت و هر بار با افشاگریهای مقاومت ودافعه ویژای ای که ناشی از ابعاد خیانت وجنایت او دارد سوخته وآبرو باخته ترشده است.
تنها مصرف مفید او برای ملاهای تهران بازی دادن داخل اطلاعاتی های رژیم مانند همنشین بهار میباشد که آنهم تضاد بیشتری بین مزدوران رژیم ایجاد کرد

اما دوباره آیت الله بی بی سی بختش را با پرگار ورسم مداری سفید و جدید با سعید شاهسوندی وساواکی ها وجاشی بنام عرفان قانعی فرد آزمود که آبروباخته تر شد 
زیرا با تهاجم ودفاع جانانه ایرانی ها که چاره ایران را سرنگونی ملاها میدانند اجازه ندادند این شغالها ومزدوران و شاگرد جلاد میدان پیدا کند عصر ملا ها به پایان است وکسی نمیتواند عمر خامنه ای زهر خورده وحکومتش را طولانی کند وکسانی هم که عمرشان را با مماشاتی ها وبوق های تبلیغاتی آنها وخلیفه ارتجاع گره زده اند بازنده وبورخواهند بود وخلق ما ومقاومت سرافرازآن پیروز خواهند شد.

مقاله ای درهمین رابطه بخوانید 

You may also like...