به روایت تصویر

به روایت تصویر

خودکشی اعتراضی یک جوان معترض اهوازی با انداختن خود به زیر قطار

خودکشی اعتراضی یک جوان معترض اهوازی با انداختن خود به زیر قطار یک جوان دستفروش اهوازی در اعتراض به مصادره اموالش توسط مأموران سرکوبگر که.....
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵

خودکشی تکان‌دهنده یک بیمار، اعتراض به نپذیرفتن بیمارستان میلاد تهران

خودکشی تکان‌دهنده یک بیمار، اعتراض به نپذیرفتن بیمارستان میلاد تهران یک هموطن 47ساله در اعتراض به نپذیرفتنش توسط بیمارستان میلاد تهران، به‌دلیل نداشتن 300هزار تومان،.....

۸ میلیون ایرانی حاشیه نشینی می‌کنند

۸ میلیون ایرانی حاشیه نشینی می‌کنند گسترش فقر و حاشیه نشینی عریان‌ترین آثار سیاستهای خانمان برباده رژیمی است که به جز دخالت در کشورهای دیگر.....
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۵

۸ میلیون ایرانی حاشیه نشینی می‌کنند

۸ میلیون ایرانی حاشیه نشینی می‌کنند گسترش فقر و حاشیه نشینی عریان‌ترین آثار سیاستهای خانمان برباده رژیمی است که به جز دخالت در کشورهای دیگر.....

۸ میلیون ایرانی حاشیه نشینی می‌کنند

۸ میلیون ایرانی حاشیه نشینی می‌کنند گسترش فقر و حاشیه نشینی عریان‌ترین آثار سیاستهای خانمان برباده رژیمی است که به جز دخالت در کشورهای دیگر.....

۸ میلیون ایرانی حاشیه نشینی می‌کنند

  8میلیون ایرانی حاشیه نشینی می‌کنند گسترش فقر و حاشیه نشینی عریان‌ترین آثار سیاستهای خانمان برباده رژیمی است که به جز دخالت در کشورهای دیگر.....

۸ میلیون ایرانی حاشیه نشینی می‌کنند

۸ میلیون ایرانی حاشیه نشینی می‌کنند گسترش فقر و حاشیه نشینی عریان‌ترین آثار سیاستهای خانمان برباده رژیمی است که به جز دخالت در کشورهای دیگر.....

کودکان کار در ایران، زشت‌ترین پدیده اجتماعی

یکی از زشت‌ترین پدیدة اجتماعی که دستاورد شوم رژیم آخوندی است، کار کودک، و کودکان کار هستند. نمود بارز فقر شدید و شکاف عظیم طبقاتی.....
اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۵

کودکان کار در ایران، زشت‌ترین پدیده اجتماعی

یکی از زشت‌ترین پدیدة اجتماعی که دستاورد شوم رژیم آخوندی است، کار کودک، و کودکان کار هستند. نمود بارز فقر شدید و شکاف عظیم طبقاتی.....

کودکان کار در ایران، زشت‌ترین پدیده اجتماعی

یکی از زشت‌ترین پدیدة اجتماعی که دستاورد شوم رژیم آخوندی است، کار کودک، و کودکان کار هستند. نمود بارز فقر شدید و شکاف عظیم طبقاتی.....