اصفهان پایتخت ایران شد

سی و سه پل اصفهان۲۱ آبان ۹۷۷ – ۱۲نوامبر۱۵۹۸:

دراین روز شهر اصفهان پایتخت ایران شد.
در آن زمان، شاه‌عباس اول، پرقدرت‌ترین پادشاه صفویه، تصمیم به ‌انتقال پایتخت از قزوین گرفته بود و کار این انتقال هفت سال طول کشید. شاه‌عباس تأکید کرده بود که اصفهان تا ابد پایتخت ایران خواهد بود و دستور داد تا به ‌کشورهایی که در ایران نمایندگی سیاسی و بازرگانی داشتند، زمین رایگان در اصفهان داده شود تا برای خود سفارتخانه بسازند و از دولتهای دیگر خواسته بود که در اصفهان سفارتخانه و مرکز تجاری دایر کنند.
وی در اصفهان یک محله تازه برای کسانی‌ که با او از قزوین نقل‌مکان کرده بودند، ساخت که به‌ عباس‌آباد معروف شده است.

You may also like...