سیمنون نویسنده بزرگ فرانسوی در گذشت

سیمنون ۴سپتامبر ۱۹۸۹ – ۱۳شهریور۱۳۶۸:

روز چهارم سپتامبر سال ۱۹۸۹ ژرژ سیمنون داستان‌نویس فرانسوی درگذشت.
داستانهای او که به ۵۱‌زبان ترجمه شده‌اند تا سال ۲۰۰۰ تیراژی برابر ۵۰۰ میلیون نسخه داشتند و به‌ همین لحاظ است که وی را داستان‌نویس اول قرن بیستم می‌خوانند.
ژرژ سیمنون بیش از ۲۲۰ داستان نوشت که هشتاد و چهار داستان او پلیسی بود.
سیمنون اغلب یک ضبط‌‌صوت جیبی با خود داشت تا سوژه‌ها و ماجراهایی را که ناگهان به‌خاطرش می‌رسید‌ضبط کند تا فراموشش نشوند.
سیمنون می‌گوید هر داستان باید درسی بیاموزد که راهنمای مردم قرار گیرد و گرنه نوشتن آن کاری عبث است.
از داستانهای سیمنون ”شبی در چهارراه“ ، ”کارآگاه در کاباره“ ، ”تبهکاری در دام“ و ”بیگانگان در خانه“ به‌فارسی، ترجمه و چاپ شده است. اغلب داستانهای سیمنون به‌صورت فیلم نیز درآمده است.

You may also like...