۱۲دیوار برلین، فروریخت تا دو نیمه المان، متحد شود

دیوار برلین۱۲ سپتامبر۱۹۹۰ – ۲۱ شهریور۱۳۶۹ :
روز ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۰ به‌دنبال فروپاشی اتحاد شوروی سابق و از بین رفتن بلوک شرق، دیواری که شهر برلین را بعد از جنگ جهانی دوم به‌دونیمه‌‌‌‌‌‌‌شرقی متعلق به‌آلمان شرقی و برلن غربی متعلق به‌آلمان غربی کرده بود، توسط هزاران نفر از مردم برلین شرقی فروریخت و زمینه برای اتحاد مجدد دوآلمان فراهم شد. روز ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۰ چهار فاتح جنگ جهانی دوم با الحاق دو آلمان به‌یکدیگر و ایجاد مجدد آلمان واحد پس از ۴۵ سال موافقت کردند و این کشور به‌مرزهای پیش از جنگ بازگشت

You may also like...