این یک عکس نیست. این یک نقاشی است.

از:آثار هنرمند مصری “ولید یاسین” _۱۹۶۱ .به سبک #رئالیسم #پرتره

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *