صحبتهای نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در حمایت از قیام مردم ایران

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *