آسیه رخشانی، زن شجاعی با رشادتی بیمانند

مجاهد شهید آسیه رخشانی- شهادت بدست مزدوران مالکی- خامنه ای- 19فروردین90اشرف - 222 

آسیه کسی است که صحنه شلیک قاتلش به خودش را در دوربین خود برای همیشه ثبت کرد

سحرگاه خونین ۱۹ فروردین سال ۹۰ که مزدوران خامنه ای و مالکی به قصد قتل عام رزمندگان ارتش آزادیبخش  وارد خاک اشرف شدند، آسیه رخشانی یکی از مسئولین فیلمبرداری از صحنه های این جنگ نابرابر بود. او بعد از حمله مزدوران رژیم در  ۶ و ۷ مردادسال ۸۸، بارها گفته بود نتوانستیم فیلمهای کاملی از حملات دشمن بگیریم و میتوانستیم صحنههای جنایت مزدوران را خیلی بیشتر از این، به دنیا نشان بدهیم و نسبت به آن ابراز عدم رضایت میکرد. وقتی خودش در صحنه ۱۹ فروردین قرار گرفت، با اشاره به دوربینی که همراه داشت، به دوستانش گفته بود: امروز میخواهم فیلمهایی بگیرم که دست مان برای افشای این همه جنایت پر باشد…

آسیه  با همین عزم جزم، ازهمان ابتدا تمام همّ و غماش گرفتن فیلم از صحنه تیراندازی و شقاوت مزدوران به منظور افشای هر چه بیشتر جنایات رژیم بود و با این اراده به صحنه رزم رفت تا اسنادی تولید کند که روزی همه آن جانیان را به پای میز محاکمه بکشاند. او با تمام وجودش برای ثبت چهره مزدورانی که شلیک میکردند، در آن غوغای خون و آتش، بیپروا جلو میرفت.

تیر مستقیم جلادان شب در فروغ اشرف 222

در یکی از فیلمهایی که در دوربین آسیه ثبت شده، همرزمانش اسم او را فریاد می میزنند و میگویند: آسیه مواظب باش مزدوران  تو را نشانه گرفتهاند، ولی او فقط به تعهدش فکر میکرد. به اذعان یارانش، بیشترین فیلمها که تیراندازی و نشانه روی مزدوران به سمت رزمندگان درآن روز را نشان میدهد، از فیلمهای دوربین آسیه بدست آمده که بارها از سیمای آزادی نشان داده شده است.

یکی از همرزمان آسیه که او هم فیلم بردار بوده است، در جایی گفته است: وقتی شدت تیراندازیها و حمله و هجوم مزدوران به اوج خودش رسیده بود، من بناچار پشت پناهگایی رفتم که از تیررس مزدوران درامان باشم، ولی درهمین گیر و دار متوجه شدم آسیه دوربین بدست در وسط صحنه اینطرف وآنطرف میدود و فیلم میگیرد، از شجاعت و رشادت او یکباره  به خودم آمدم و گفتم نباید این صحنه ها را ازدست بدهم، از پناهگاه پریدم بیرون و شروع به گرفتن فیلم کردم.

برادر دیگری تعریف میکرد: وقتی آسیه تیر خورد و افتاد، دوربینش را بطرف من پرت کرد و گفت: این را سریع به دست بچهها برسان و بگو که فیلم های زیادی درآن است… دوربین توسط همین برادر از صحنه خارج شد.    

اکثر صحنه های شقاوت کشتار مجاهدین از فیلم های این دوربین تهیه  و تولید و سپس منتشر شد.

در شرایطی که رژیم و عواملش میخواستند مجاهدین را مقصر جلوه داده و همانطور که بعدا مدعی شدند، کشته شدن مجاهدین را به گردن خودشان بیاندازند و توطئههای زیادی را برای وارونه جلوه دادن واقعیت برنامهریزی کرده بودند، بیباکی و شجاعت این شیرزن قهرمان و یارانش، واقعیتهای صحنه را به وضوح نشان داد و عوامل

جنایتکار رژیم مورد شناسایی قرار گرفتند. به امید روزی که همه آنها در برابر دادگاه قرار گیرند.

آری این نگاه آسیه است که از دریچه دوربیناش دمی آسایش برای این جانیان نگذاشته است، چرا که میدانند هر کجا که باشند، عقوبت این دنائت و رذالت خود را یک روز پس خواهند داد.

یاد آسیه قهرمان و شجاع زنده و جاوید است، او که همیشه در مقابل تعهداتش جدی و قیمت دهنده بود و در این زمینه همواره پیشتاز بود.  درود بر او و دیگر همرزمان شهیدش در سحرگاه سرخ فام ۱۹ فروردین و به امید گرفتن انتقام خون پاکشان که پرچم ایستادگی و مقاومت را در اهتزاز نگه داشته اند

لوگو سایت ایران آزادفردا

     سایت ایران آزاد فردا

You may also like...

1 Response

  1. اكبربارزگان says:

    درود براین خواهر مجاهد شهید د ر ود بی کران براو وارواح طبیبه مجاهدین باد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *