به یاد ۱۲شقایق یک خانواده که سربه دار یا تیرباران شدند

%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%ac%d8%a7%d8%b9%db%8c-copy

به یاد شهدای خانواده شجاعی که جان خود را فدای راه آزادی مردم ایران کردند
از مهران ۱۵ ساله تا نسرین ۱۹ ساله و تا بزرگترین عضو خانواده که ۳۲ سال بیشتر نداشت جان خود را در راه آزادی فدا کرده اند
به یاد آنان که سرود آزادی را به نام گل سرخ خواندند
بخوان به نام گل سرخ
در صحاری شب
که باغ ها همه بیدار و بارور گردند
بخوان، دوباره بخوان، تا کبوتران سپید
به آشیانه خونین دوباره برگردند
بخوان به نام گل سرخ در رواق سکوت
که موج و اوج طنینش ز دشت ها گذرد
پیام روشن باران
ز بام نیلی شب
که رهگذار نسیمش به هر کرانه برد
ز خشک سال چه ترسی
که سد بسی بستند
نه در برابر آب
که در برابر نور
و در برابر آواز
و در برابر شور
در این زمانه ی عسرت
به شاعران زمان برگ رخصتی دادند
که از معاشقه ی سرو و قمری و لاله
سرودها بسرایند ژرف تر از خواب
زلال تر از آب
تو خامشی که بخواند؟
تو می روی که بماند؟
که بر نهالک بی برگ ما ترانه بخواند؟
از این گریوه به دور
در آن کرانه ببین
بهار آمده
از سیم خاردار
گذشته
حریق شعله ی گوگردی بنفشه چه زیباست
هزار آینه جاری ست
هزار آینه
اینک
به همسرایی قلب تو می تپد با شوق
زمین تهی دست ز رندان
همین تویی تنها
که عاشقانه ترین نغمه را دوباره بخوانی
بخوان به نام گل سرخ و عاشقانه بخوان
حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *