فریاد رسا- ۱۵شهریوربه مناسبت سالگرد شهادت مجاهد خلق ولی الله فیض مهدوی- محمود نیشابوری

feyzmahdavi1

هر شب ستاره یی به زمین می کشند و باز این آسمان غمزده غرق ستاره هاست.

« ما به رزم آزادی آمده ایم نه به بزم آزادی. به رزم اسلام و انقلاب آمده ایم… و البته یقین داریم که به حکم خدا، بنا به همه سنن تکامل، به حکم تاریخ، سرانجام در پس همه فراز و نشیبها، این خلقهای در زنجیر جهان و از جمله خلق قهرمان ایران است که بر تمام دشمنان درونی و بیرونی، خود پیروز خواهد شد». (از سخنرانی برادر مجاهد مسعود رجوی در امجدیه)

دگر بار میرغضبان و قداره بندان رژیم جهل و جنایت آخوندی، خون پاک شهید مجاهدی را زبونانه بر زمین ریختند. اما بدون شک، بنا به منطق تکامل و انقلاب، چشمه ساران روان می شود. نه یک چشمه جوشان بلکه هفتاد، نه هفتاد که هفتاد هزار، بیشتر و بیشتر به هم می پیوندند و سیلابهای بنیان کنی می شود و نظام مستبد و جنایتکار آخوندی را به ورطه نیستی و تباهی می کشاند. صدای رسای مجاهد سرفراز، در چارچوب زندانهای مخوف و قرون وسطایی دژخیمان آخوندی، محبوس نماند. بلکه از روزنه پنجره ها و دربهای آهنی زندان به بیرون نفوذ کرد. نسیم انقلاب آن را به تمامی مردم ایران و مجامع بین المللی و آزادیخواهان جهان رساند. با استقامت و پایداری دلیرانه ولی الله قهرمان تمامی توطئه ها، ترفند ها، فریبکاریها، و وعده و وعیدهای دشمن زبون را بر ملا کرد. اگر مجاهد قهرمان شهید حجت زمانی، به خاطر در هم شکستن توطئه های رژیم آخوندی و پافشاری بر اصول انقلابیش حجت و الگویی انقلابی، زمانه خود شد، مجاهد سرفراز شهید ولی الله، صدای رسا و در گلو شکسته زندانیان در بند و پیام رسان آنها شد.

آن جا که تمام تهدیدات، توطئه ها، شکنجه های دشمن زبون را به سخره گرفت. راستی چه زود به استقبال مرگ سرخ شتافت؟

چه می گویم، زندگی واقعی را نشانه گرفت. از دالانهای تنگ و تاریک، فراقها، شکنجه ها عبور کرد، همه سختیها را با دل و جان پذیرا شد تا لبخند بر لبهای سالها پژمرده مردم دگر بار بشکفد. با صبر و استواریش سمبل آزاد مردان شد. همین بس که دشمن از فرط زبونی و سراسیمگی، با شقاوت و کینه ورزی زایدالوصفش نتوانست تحمل زنده بودن یک مجاهد را آن هم در بند و زندان ببیند.

سیاست وزارت بدنام اطلاعات آخوندی از زمان آخوند شیاد خاتمی با دجالگری در بوق و کرنا می دمید و ورق پاره ها و سایتهای دست ساز وزارت پلید اطلاعات آخوندی در داخل و خارج کشور به طرز مذبوخانه یی تبلیغ می کردند که با صرف نظر کردن موقت از اعدام مجاهدین دستگیر شده حتی با سلاح دستاوردهای زیر را دارد:

ـ ایجاد جو شک و شهبه و ابهام در تشکیلات، که دیگر رژیم تغییر کرده و فضای ندامت و بازگشت باز است. رژیم هیچ زندانی سیاسی را اعدام نمی کند و می خواست«ـ بر گرداندن برگ حقوق بشر. که مثلاً چنین جلوه بدهد که دیگر لیست شهدا و تاریخچه مجاهدین در هاله یی از ابهام است!!

ـ ایجاد فضای کاذب نادم سازی در زندانها و …

مگرخاتمی دجال در دوران انتخابات ریاست جمهوری نمی گفت که آمده ام تا معاند را به مخالف و مخالف را به منتقد تبدیل کنم؟ و چه بسیار با چهره یی بزک کرده اندرباب آزادی! و گفتگوی تمدنها یاوه ها سرداد. مگر هدفی غیر از نشان دادن حسن نیت و معامله و قراردادهای میلیاردی با کشور های اروپایی، و گریه و زاری و استمداد برای محدود کردن مجاهدین و…داشت؟ ولی این مقاومت به یُمن پایداری و ایستادگی بر اصول، بارها و بارها توطئه های دشمن زبون افشا کرد. در این راستا انجمن نجات! رژیم و سایتهای به اصطلاح حقوق بشری! با هدف مشترک. در داخل و خارج ایران مثل قارچ روئیدن گرفت.

که با دروغپردازی و شیادی همه مشکلات را ناشی از وجود مقاومت جلوه دهند! اما مجاهد سلحشور و مقاوم، ولی الله، تمام زد و بندها، دروغپردازی، حقوق بشر! آغوش گرم خانواده! زندانی سیاسی نداریم! و… را قهرمانانه افشا کرد و به مردم ایران و جهان با خون پاکش به اثبات رسانید که «افعی کبوتر نمی زاید». در یک کلام، عبدالر ضا، حجت و ولی الله قهرمان، استراتژی وزارت بدنام آخوندی که از طریق انجمن نجات، سایتهای داخلی و خارجی رژیم و … تبلیغ خط ندامت، بازگشت، داعیه آغوش گرم خانواده و اشک تمساح ریختن برای مجاهدین، طی چند سال اخیر به خصوص از دوران خاتمی تاکنون را در هم شکستند.

بی شک، پیام سرخ و راهگشای مجاهد سرفراز ولی الله فیض مهدوی در تار و پود همه اشرف نگینان و اشرف نشانها، طنین انداز است.

یاد و راهش گرامی و پر رهرو باد

زندگینامه مجاهد شهید ولی الله فیض مهدوی- تاریخ شهادت۱۵شهریور۱۳۸۵

You may also like...