لحظه ها و حماسه ها

لحظه ها و حماسه ها

خاطرات زندانی سیاسی سعید ماسوری از زندان گوهردشت (قسمت دوازدهم)

....خاطرات زندان و نیم نگاهی از درون  از زندانی سیاسی دکتر سعید ماسوری روزها و هفته های دیگر هم گذشت ...واقعا انفرادی جایی است که.....
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۴

خاطرات زندانی سیاسی سعید ماسوری از زندان گوهردشت (قسمت یازدهم)

در انفرادی ۲۰۹ ساعت ۹ شب افسر نگهبان همه سلولها را تک به تک چک میکرد، میبایست که همه را رویت کند گاهی درب سلول.....
فروردین ۲۲, ۱۳۹۴

خاطرات زندانی سیاسی سعید ماسوری از زندان گوهردشت (قسمت دهم)

....یک ماه بعد مرا صدا زدند و این بار خبر ملاقات را از قبل دادند... نمی دانستم کجاست و کیست؟ ولی قطعا غیر از مادر.....
اسفند ۷, ۱۳۹۳

خاطرات زندانی سیاسی سعید ماسوری از زندان گوهردشت (قسمت نهم)

...... روز ۲۱ شهریور ۱۳۸۰ بود که مجددا برایم لباس آوردند که بپوش و منتظر باش ... ...طبق معمول هیچ چیز دیگری نگفتند...ترس و دلهره.....
بهمن ۲۹, ۱۳۹۳

خاطرات زندانی سیاسی سعید ماسوری از زندان گوهردشت (قسمت هشتم)

 ....روزها، هفته ها و ماهها به همین ترتیب گذشت... یکبار دیگر مرا به اطاق بازجویی بردند... بازجو گفت میخواهم یک فیلم را نشانت بدهم... فیلم.....
بهمن ۲۳, ۱۳۹۳

خاطرات زندانی سیاسی سعید ماسوری از زندان گوهردشت (قسمت هفتم)

شاید حوالی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۰ بود که سراغم آمدند و گفتند وسایلت را جمع کن... طبعاً هیچ چیز دیگری غیر از این نگفتند... همه چیز.....
بهمن ۱۹, ۱۳۹۳

خاطرات زندانی سیاسی سعید ماسوری از زندان گوهردشت (قسمت ششم )

قسمت ششم خاطرات سعید ماسوری را که خواندم صدبار به او و هزاران بار به مسعود و مریم دورد فرستادم که نسلی این چنین را.....
بهمن ۱۴, ۱۳۹۳

خاطرات زندانی سیاسی سعید ماسوری از زندان گوهردشت (قسمت پنجم)

سلول انفرادی روزهای اول قدری سخت است ولی بتدریج عادت میکنی... ولی اگر از یکماه بیشتر شد بتدریج غیرقابل تحمل می شود و چنانچه ادامه.....
بهمن ۹, ۱۳۹۳

خاطرات زندان، دکتر سعید ماسوری – قسمت چهارم

  به هر حال درشرایط جدیدی قرار گرفته بودم، نسبت به وضعیت زندان اهواز بهتر بنظر می آمد، شلوغتر بود، از اخبار بیشتری مطلع می.....
بهمن ۶, ۱۳۹۳

خاطرات زندان سیاسی سعید ماسوری از زندان گوهردشت کرج (قسمت دوم)

… نمیدانم چقدر طول کشیده بود، شایدآنطور که مأموران اطلاعات می گفتند ۴۸ ساعت، شاید هم کمتر یا بیشتر… بهرحال وقتی بهوش آمدم دیدم روی.....
دی ۲۹, ۱۳۹۳