از نادرترین عکس های انقلاب ۵۷

پدر طالقانیاین عکس، از تاریخی ترین عکس های انقلاب ۵۷ است که در جمهوری اسلامی جمع شده و نشان داده نمی شود. عکس مربوط به روزی است که آیت الله طالقانی، پس از سقوط رژیم شاه و آزاد شدن همه زندانیان سیاسی زندان اوین برای بازدید به این زندان رفت و در پایان بازدید، مقابل در اوین روی یک صندلی فلزی ساخت کارخانه ارج که برایش گذاشته بودند نشست و خطاب به خبرنگاران گفت: ما این زندان را موزه خواهیم کرد تا نه تنها ملت ایران، بلکه ملت های جهان ببینند شاه در آن با زندانیان سیاسی چه کرد!
طالقانی که خود از زندانیان سیاسی زندان اوین بود، پیش از بلند شدن از روی صندلی گفت: عمرها در این زندان پشت سر مانده است.
نیاز به گفتن نیست که اوین موزه نشد، بلکه با همان هویت دوران شاه گسترده تر شد و جنایاتی در آن – بویژه در دوران سلطنت اسدالله لاجوردی عضو رهبری موتلفه اسلامی در اوین- روی داد که بقول آیت الله منتظری، روی ساواک شاه را سفید کرد.

You may also like...