با پوزه سگ، دریا نجس نخواهد شد

gorg


من یکی از هواداران مجاهدین در آلبانی هستم که لازم می دانم این نامه کوتاه را جهت اطلاع تمامی هموطنان عزیزم بنویسم تا شما را در جریان وقایعی که در اینجا می گذرد قرار بدهم که خود قضاوت کنید 
چندی هست که مزدوران مزدبگیر آخوندی از انجمن نجات گرفته تا مشتی خائن وطن فروش خارجه نشین، دست به شایعه پراکنی و خبرهای دروغ در سایتها به اصطلاح انجمن نجات و اینترلینک و …. می زنند. آنها درست همانهایی هستند که روزی با بیش از سیصد بلند گو بیست وچهار ساعته در حال شکنجه روحی و روانی (شکنجه سفید) ما بودند. در همان روزها هم از یک طرف سنگ خواهری و برادری و پدری و…. ما را به سینه می زدند و از طرف دیگر ما را تهدید به مرگ و درآوردن زبانهایمان از پشت سرمان و حلقه آویز کردن تک به تک ما می کردند
آری امروز هم باز این گرگ های مبدل به لباس میش، برای ما دل می سوزانند که بر ما در داخل سازمان چه گذشته است و مثلا «فلان مسؤل سازمان نمی گذارد که ما آزاد باشیم و ….» زهی وقاحت و بیشرمی مزدوران آخوندها
واقعا که مسخره است نعل وارونه زدن و اتهام زدن به مبارزین یا سازمانی که گناهی ندارد جز آزادی و دمکراسی برای مردم شان و قیمت آن را هم روزمره با خون عزیزانش می پردازد. باید از این مزدوران کثیف پرسید چاقوی چه کسی را تیز می کنید؟ شما همانها هستید که راه حمله به ساکنان بی دفاع لیبرتی را هموار کرده و می کنید. شما همان کسانی هستید که به هرگونه خونریزی و کشتار بچه های لیبرتی مشروعیت می بخشید
شما، یک مشت آدم گند گاو چاله دهان هستید که حتی در یک خط نمی توانید ماهیت خود را پنهان کنید و با همان شیوه و لحن آخوندی هر آنچه که شایسته خودتان هست را به سرو روی مسئولین یا این سازمان می ریزد، اما بدانید که «با پوزه سگ دریا نجس نخواهد شد.» 
آیا شما نبودید که از پشت سیاج اشرف به ما سنگ پرت می کردید و ما را تهدید می کردید؟ چطور شده است که امروز این چنین برای ما دل می سوزانید ؟ برای هیچ کدام از ما پوشیده نیست این چنین دل سوزاندن و سنگ ما را به سینه زدن، چیزی نیست جز برای مشتی پول. مشکل شما نه آزادی ما و نه هیچ چیز دیگر نیست. مشکل این هست که شما در دامن رژیم پلید آخوندی هستید و برای معاش خود باید که هر روز ما را بفروشید تا زندگی کنید 
من نه از آرمانم دست برداشته ام و نه از آنچه به آن اعتقاد داشتم، رژیم پلید آخوندی در تمامیت اش باید سرنگون شده و به زباله دان تاریخ ریخته شود 
زنده باد آزادی و دمکراسی 
درود بر مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران 
مرگ بر رژیم پلید آخوندی

 
آرمان پایدار

لوگو مقالات سایت ایران آزادفردا

You may also like...