حسین پویا: کوتاه و مختصر سیاستهای تبلیغاتی جدید وزارت اطلاعات

حسین پویا

یکی از وظایف وزارت اطلاعات آخوندها در همه این سالها، تعیین و جا انداختن سیاستهای جنگ تبلیغاتی علیه دشمن شماره یک و جدی ترین دشمن نظام؛ یعنی مجاهدین و شورای ملی مقاومت بوده است.

سالها پیش که هنوز سعید اسلامی (امامی) را برای نجات دستگاه مخوف وزارت اطلاعات نکشته بودند، سیاست “بیست – هشتاد” را راه انداختند و پیش بردند.

خلاصه اش هم این بود که چون تشت رسوایی نظام در زمینه جنایت و شکنجه و زندان مخالفین و دگراندیشان از بام افتاده و دیگر با هیچ تبلیغاتی نمیشود این رسوایی را کمرنگ کرد، پس همه همدستان و مزدوران نظام، در گفتار و نوشتارشان، ابتدا به اندازه هشتاد درصد علیه نظام بگویند؛ تا شنوندگان و خوانندگان آنها را در ردیف مخالفین نظام به حساب بیاورند و برای حرفشان اعتبار قائل شوند و بعد بیست درصد به براندازان یعنی مجاهدین و شورا بزنند. این داستان سالها ادامه داشت و هنوز هم دارد. اما دستگاه تبلیغاتی جهنمی وزارت اطلاعات فقط به این یک سیاست بسنده نکرده و هر از گاهی یک سیاست جدید مطرح کرده است. یکی از جدیدترین این سیاستها که رد و آثارش را در جای جای فضای مجازی می بینیم، این سیاست است که؛ ای مردم رژیم شاه را با رژیم فعلی مقایسه کنید و خواهید دید که چقدر رژیم شاه بهتر بود.
 که گویی مردم قرار است در یک رفراندم رای بدهند که رژیم شاه را می خواهند و یا رژیم فعلی را؟ که گویی رژیم شاه مربوط بوده است به پانصد سال پیش و هیچ نقشی در به وجود آمدن رژیم فعلی ندارد. انگار نه انگار که رژیم فعلی حاصل بلافصل رژیم شاه و سیاستهای سرکوب و اختناق حکومت وابسته ی شاه و ساواکش می باشد و اگر شاه آن رفتارها را نمی کرد و مبارزین و مخالفینش را زندانی و اعدام نمی کرد، و اگر در مقابل، آخوندها را تقویت نمی کرد، چنین حکومتی اکنون کشور ما را اشغال نکرد ه بود.

و اما هدف وزارت اطلاعات و دستگاه تبلیغاتی ولی فقیه از این سیاست تبلیغاتی جا انداختن این موارد است:
۱- با توجه به اینکه انقلاب ضد سلطنتی اشتباه بود و باعث شد که نظام بسیار بدتری جای رژیم بد شاه را بگیرد، پس انقلاب و براندازی رژیم آخوندی بدون شک به ضرر مردم خواهد بود و حکومتی که بر سر کار خواهد آمد حتما از حکومت فعلی بد تر خواهد بود. پس ای مردم ایران اشتباه گذشته را تکرار نکنید و هرگز از کسانی که برای براندازی این نظام مبارزه می کنند حمایت نکنید.

۲ – با توجه به اینکه پسر شاه سابق، شانسی و توانی و اراده ای و خطری برای براندازی حکومت آخوندی ندارد، پس باید اینگونه تبلیغ کرد که حکومت شاه حکومت خوبی بود و امتحانش را داده است. باید گفت که شاه داشت کشور را به ژاپن دوم تبدیل میکرد که مجاهدین و مبارزین نگذاشتند و شاه را سرنگون و خمینی را آوردند. اما اصولا نظام سلطنتی برای ایران بهترین است. پس اگر کسی قصد مبارزه با رژیم و تغییر رژیم را دارد بهترین کار اینست که از پسر شاه حمایت کند.

۳- بهترین روش مبارزه برای مردم ایران نه مبارزه برای سرنگونی و بلکه حمایت از اصلاح طلبان درون حاکمیت و کمک به اصلاح نظام است. بهترین راه، شرکت در انتخابات و حمایت از اصلاح طلبان است. حالا اگر رفسنجانی غلطی نکرد، به خاتمی رای بدهید. خاتمی غلطی نکرد، به احمدی نژاد رای بد هید. احمدی نژاد کاری نکرد، به روحانی رای بدهید. روحانی غلطی نکرد به کسی دیگر که ما خواهیم گفت رای بدهید. خلاصه اینکه مبادا از براندازان حمایت کنید که کار خراب خواهد شد. شما فقط رای بدهید. رای بدهید و بازهم رای بدهید. بقیه اش باما.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *