در گرامیداشت شهید قهرمان خلق غلامرضا خسروی

غلامرضا خسروی اعدام شد ننگ بر قاتلین

بیچاره دشمن ما چقدر حقیر و پست است که فکر می کند که با اعدام و به شهادت رساندن یکی ازقهرمانان این خلق می تواند به حکومت ننگین خودش ولو برای چند صباحی ادامه دهد

ظاهرا وقتی انسان، خبر شهادت همرزم یا دوست و یا هوادار و یا هر کس که به این رژیم نه گفته است می فهمد  ناراحت می شود. اما دقایقی بعد همین  ناراحتی به کینه و مرزبندی بالاتری با دشمن می انجامد ، راستی چرا !?

چرا رژیم درمانده حتی از او در زندان اوین وحشت داشت ، او که در چنگالش بود وشب و روز در زندان بود، از چه چیزی رژیم وحشت دارد وعلت اعدام او چه بود. آیا رژیم به عواقب آن فکر نمی کرد، نه بر عکس، خوب می فهمید که دارد چکار میکند ولی این رژیم درمانده دیگر چاره ای نداشت 

باید به دشمن گفت که هر چقدر که می توانید از ما بکش، ولی آیا درخت تنومند این مقاومت می خشکد، خیر هرگز

این را رژیم و مزدوران آن نیز خوب فهمیده اند ،راستی چه نیازی به اعدام غلامرضا بود؟ این رژیم پوسیده که می گوید که تثیبت شده و حکومتش هیچ تهدید درونی ندارد، پس چرا ازیک زندانی دست بسته این قدر هراس دارد؟

من فقط نوشته های این شهید را خوانده ام وآشنایی شخصی با او ندارم اما واقعیت این است که این خون واین شهید راه آزادی، مثل هزاران شهید دیگر، جایگاه این مقاومت را هزاران بار بالاتر بود، بخصوص در این شرایط که تمام مماشاتگران بدنبال نجات این رژیم منحوس هستند

به دشمن زبون باید گفت برنده اصلی این داستان کیست؟ درظاهر غلامرضا خسروی اعدام شد وصدای او ساکت شد، ولی شما چه نتیجه ای گرفتید؟

بهتر از این برای مقاومت نمی شد که مثل همیشه جایگاه مردمی خودش را اثبات کند، اگر فکر میکنید با اعدام خسروی می توانید همچنان به سرکوب واعدام ادامه دهید ،زهی خیال باطل، مثل امام گوربگور شده ، شما نیز این خیال خام را به گور خواهید برد. او یک هوادار بود فقط بخاطر کمک مالی وکمک به مجاهدین محکوم به اعدام شد. شما چقدر زبون ودرمانده هستید که از یک هوادار این مقاومت نیز نمی گذرید ،راستی از خودتان سوال کرده اید که چرا حتی هوادار این مقاومت تن به ذلت نمی دهد وسر بلند وشاداب وخندان پای چوبه دار می رود، این رمزی است که شما هنوز بعد ازاین همه سال از آن تجربه نگرفته اید ویا بهتر بگویم نمی خواهید بفهمید و فکر می کنید با کشتن اینها می شود به حکومت فاسد دزد وغارتگر خودتان ادامه دهید. باید نوشته حسینعلی منتظری را خطاب به خمینی یاد آوری کرد که مجاهدین با کشتن واعدام … نابود نمی شوند بلکه ترویج می شوند

 باشد تا روزی مردم این خاک وبوم دماراز روزگار شما در بیاورند وبا کمک ارتش آزادی این رژیم را بیخ وبن بر اندازند ودور نیست این روز

درود به شهید مجاهد خلق غلامرضا خسروی

امیر آلبانی

لوگو مقالات سایت ایران آزادفردا

You may also like...