چو بیشه تهی ماند از نره شیر شغالان در آیند آنجا دلیر !

ارژنگ داوودی زندانی سیاسیهم میهنان
چو بیشه تهی ماند از نره شیر شغالان در آیند آنجا دلیر !
این روزها انواع و اقسام جارچیتان بدنهاد و فاسد رژیم نامشروع فقیه که بدون استثناء ریشه در سپاه منفور پاسداران یا وزارت بدنام اطلاعات دارند تحت عنوان خنده آور مبارزه انتخاباتی به میدان نمایش های تکراری تأترهای خیابانی در آمدند و در غیاب مبارزان راستین میهن دوست و زندانیان درستین سیاسی، صدای طبل توخالی هل من مبارزشان گوش فلک را کرکرده است. این دزدان سرگردنه و جیره خوارانشان که برای کسب کرسیهای چرب و شیرین دو مجلس باند مافیا گلو پاره میکنند نه تنها خدمت گذار ایران و ایرانی نیستند بلکه گرگ صفتانی هستند که فقط برای حفاظت ازآنچه به ناحق به چنگ آورده اند، جار میکشند و جنجالهای تبلیغاتی پر هیاهو ولی بی خاصیت به پا میکنند.
این راهزنان بیگانه زاد و بیگانه پرست که با وقاحت تمام در روز روشن هم جیب مردم را خالی کرده اند همچون سایر سران و وسرکردگان رژیم چنان بدذات و چندان حقیرالطبع هستندکه حتی اگر هم میتوانستند هرگز برای این مردمان این آب و خاک اهورایی کاری انجام نمیدادند ،هر چند درکه ۳۷ سال گذشته به وضوح ثابت کردند که ذاتا قادر به انجام هیچ کار مثبتی نیستند .
در اینجا به آن دسته قلیل از ایرانیان که یا بالاجبار یا از سر هیجان یا به امیدی پوچ راهی صندوق های رای و با بعبارت دقیق تر جعبه های جادوی رمالان حاکم میشوند بیتی دیگر از فردوسی بزرگ را یاد اورمیشوم آنجا که میگوید” به خوردن مفرمای کار درشت که سندان نشاید شکستن به مشت ”
هم مهینان با اگاهی کامل از این حقیقت که اکتریت هموطنان در سراسر کشور یعنی تمامی ایرانیان آزاد اندیش و نا مزدور رژیم هرگز فریب خیمه شب بازی های انتخاباتی را نخورده و همچون آزاد اندیشان و نامزدوران در دوران های قاجار و پهلوی کلیه انتخابات های نمایشی فرمایشی در طول ۱۱۰سال گذشته را تحریم کرده و میکنند، اما پیشاپش واضح است نتیجه ای که باند مافیا پس از شعبده انتخاباتی هفتم اسفند ۹۴ رسما اعلام خواهدکرد نیز مثل شعبده بازیهای دورههای پیشین کاملا قابل پیش بینی است یعنی بدون تردید دولت مافیا حداکثر پس از ۷۲ ساعت آمار دروغینی مبنی بر مشارکت چند ۱۰میلیونی رای دهندگان ایرانی را بدفعات و با آب تاب فراوان تکرار خواهد کرد درست همانند آمارهای دروغین که در ۳۷ سال گذشته علیرغم شدت فقر، فساد ،تورم، بیکاری، ورشکستگی کارخانجات ، شیوع انواع آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد و طلاق و نیز سایر بحرانهای روز افزون درون مرزی و برون مرزی بطرزی وقیحانه ارای ه داده است .
هم میهنان
حقیقت آنکه حکومت برآمده از انقلاب ۵۷ نه تنها به آزادی دمکراسی و حقوق و عدالت برای ما ایرانیان منجر نشد
بلکه به یک نظام آشفته، قاسد، بی بند وبار و فاقد مشروعیت مردمی انجامیده که با زور سرنیزه و به کمک انواع سوداگران وحشت و دهشت اعم از اطلاعاتی، امنیتی، حفاظتی و حراستی تمامی روشنفکران، معلمان ،هنرمندان ،کارگران و سایر افشارو اصناف به پا خواسته رابه شدید ترین وجه ممکن چنان سرکوب کرده که اینک یگانه راه چاره برای رهایی از شر ستمگران زالو صفت و فتنه پرداز سر گردنه داری فقیه به سرگردگی خامنه ای و شرکا، فقط وفقط مبارزه هماهنگ و تلاش همه جانبه برای به پیروزی رساندن انقلاب سوم یعنی انقلاب دموکراتیک ایرانیان است
زنده باد ایرانی
پاینده باد ایران
هر چه پیروز تر با د جنبش دویست ساله جنبش آزادی خواهانه ایرانیان
ارژنگ داودی زندان رجایی شهر
سه شنبه ۴ اسفنده ماه هزار ۱۳۹۴ خورشیدی
منبع سایت اتحاد زندانیان سیاسی متعهد به سر نگونی

اتحاد زندانیان سیاسی متعهد به سرنگونی

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *