شنائت تا به این حد، در تاریخ کسی ندیده است

مزدوران خائن مصداقی- حسین نژاد- یغمایی- همنشین بهاربعد از حمله تروریستی و بزدلانه به کمپ لیبرتی و مجاهدان راه آزادی، مثل همیشه و بیش از همیشه کرمهای متعفن خیانت و بریدگی چون ایرج مصداقی، و غلام حسین نژاد معروف به غلام دررفته و دیگر زالوهای خونخوار دنیای واماندگی بریدگی و خیانت به میدان آمده و تلاش در وارونه کردن این جنایت دارند.

میگویند گوبلز از قعر جهنم به این اراذل و دوستان خود پیام داده و دست مریزاد گفته است! گوبلز فکر میکرد او در دروغهای نجومی برای دیکتاتور، سرآمدٍ همه مبلغانی است که میتوانند جنایت علیه بشریت را تئوریزه و دیکتاتور بزرگ را رهبر مردمی جا بزنند. اما در قرن حاضر مشخص شد نوادگانش همچون مصداقی و یغمایی و همنشیناش از یکسو و وزارت اطلاعات ابوداعشی از سوی دیگر، گوی سبقت را آنچنان در ربودهاند که دیگر اسم بردن از گوبلز، ناچیز شمردن آنها است.

در آن سوی دیگر، در دنیای شرافت و انسانیت، مجاهدین نیز آنچنان سقف بالابلندی ترسیم کردهاند که همچون الماسی درخشان در عصر بیشرافتی، میدرخشند. آنها از نیم قرن پیش معلم و آموزگار فدا و از خود گذشتگی و پرداخت قیمت بوده و هستند. آموزگار رزم بی چشمداشت و بی نهایت و عاشقان آزادی و دمکراسی و امید و روشنایی در دنیایی که در روند برنامه ریزی شده، بر طبل بی آرمانی و بی هزینگی و وادادگی میکوبد تا حاکمیت وحوشی چون داعش و ابوداعشِ ایرانی آنرا به این جهان تحمیل کنند.

البته زباله های خائن و بریده در زندان خمینی نظیر مصداقی جنایتکار و جاماندگان از جاده تکامل و انسانیت مانند غلام دررفته و امثالهم، در این دنیا سمبل همین فرهنگ متعفن و ارتجاعی، سمبل خودفروختگی بی حد هستند و خواهند بود و برای فهم این میزان پلیدی میتوانید به نوشتههای سراسر رذالت آنان بعد از حمله تروریستی به لیبرتی مراجعه کرده و بفهمید کم نوشتم که زیاد ننوشتم. آخر کلمه در بیان این همه رذالت پیدا نمیکنم. باور کنید کلمات جدیدی باید خلق شود، زهی بی شرمی. ای ننگ بر شما و وجود ننگین شما که زمین و نام انسان را آلوده کردهاید.

اینها مدعی هستند که وقتی مجاهدین که برای خنثی کردن توطئه ارتجاعی- استعماری شهر زیبایشان اشرف را ترک کردند و به لیبرتی آمدند و محصور در زندان لیبرتی هستند، خود مقصر این وضعیت هستند. بله ما مجاهدین مجرمند، چرا که مقاومت را پیشه خود کردهاند. مجرمند چون میز وادادگی و تسلیم را چپه کردهاند. مجرمند چون فرهنگ آزادیخواهی و آرمان مقاومت به هر قیمت را ترویج میکنند. در این میان، جایی برای واماندگان عافیت نشین نیست و اینگونه است که مجاهدین متهم میشوند به اینکه خودشان به خودشان موشک فلق دست ساز صنایع سپاه جهل و جنایت میزنند!! الحق که شاگرد خمینی و خامنه ای هستید. بوی تعفن شما مشام را می آزارد.

این سریال ننگین وزارتی سالها است که برملا شده و همه آنرا ناخوانده میدانند:

اول مزدوران وزارتی تحت نام انجمن نجات در ایران بسیج میشوند.

سپس با پوشش خانواده، عوامل رژیم که سعی در آزار روح و روان مجاهدین دارند، به پشت درب لیبرتی آمدند تا زمینه سازی کشتار را فراهم کنند.

سپس با شلیک۸۰ موشک ۱۲۲ میلیمتری مساحتی کمتر از نیم کیلومتر را شخم میزنند به امید قتل عام و یکسره کردن کار مجاهدین

پس از کشتار مجاهدین، عدهای به جست و خیز میمونی پرداخته و کف و دف میزنند. از یکسو وزارت بدنام و از سوی دیگر عوامل خارجه نشین، اشک تمساح میریزند، خون از تیغ جلاد پاک میکنند و برای اینکه خود مجاهدین را مقصر این وضعیت جلوه دهند، بسیج میشوند.

یکی با ماسک و آرم جمهوری اسلامی و دیگری با رسم او

البته برای حقیران سیه رویی چون مصداقی که از عطش سوزان خودپرستی بیتاب و بیقرار است، همین بس است که صفحات سایتهای سپاه سایبری رژیم و همه سفلگان آخوندی، به تبلیغ او و هم پالکی هایش میپردازند و تنها جایی که حرفها و نوشتههایشان، خریدار دارد، بازار مکاره سایتها و فیس بوکهای وزارتی و… است.

ولی بی شک روزی در محکمه مردم ایران سزای این خیانتها را به تمام و کمال خواهند پرداخت و روز داوری در پیش است.

پ.خلاق

You may also like...