مجاهدین خلق ایران- کس نخارد پشت من ….. سیاوش جعفری

50سال نبرد مجاهدین

مجاهدین خلق ایران در تاریخ میهن ما یک ویژگی منحصر به فرد دارند. اگربه تاریخ مبارزات سازمانیافته وسراسری مردم ایران، حداقل ازمشروط تا به امروز نظری بیفکنیم. یک چیز خودش را بخوبی نشان میدهد و آن این است که بجز مجاهدین خلق ا یران، تاکنون هیچ سازمانی و حزبی نبوده است که ۵۰ سال بدون انقطاع و اکتیو ،آنهم نه بعنوان یک گروه کوچک، بلکه بعنوان اصلی ترین جریان مبارزاتی عصر خود به مبارزه و پیکاربا دو دیکتاتوری ادامه داده باشد.بهمین دلیل هم هست که تاکنون  به این اندازه توطئه وخیانت و مماشات و شیطان سازی علیه هیچ سازمان انقلابی صورت نگرفته است،با تمام اینها ، همه این توطئه ها نه تنها نتوانسته است، مجاهدین راخسته کرده و از میدان خارج کند، بلکه آنها، روز بروز گسترش یافته وقدرتمند ترشده اند. خودشان خسته نشده اند و لی دشمنان و اضداد و مماشاتگران را خسته کرده اند.

رمرز و راز ماندگاری

سوال این است که آیا ماندگاری مجاهدین خلق ایران، در مقابل این همه توطئه امری تصادقی وخود بخودی بوده؟یا آنطور که رژیم و اضداد مجاهدین مدعی هستند که  محصول بند بازی سیاسی، خریدن سیاستمداران و شخصیت های خارجی و …. بوده است؟ یا این که این ماندگاری شگفت انگیز، قانونمند بوده و حساب وکتابی داشته است ؟

ماندگاری درمقابل یک دیکتاتوری مهیب مذهبی که روی دوپایه سرکوب و صدورتروریسم و بینادگرایی سوار بوده است، نمیتواند تصادقی و یا ناشی از ضد و بند سیاسی باشد، زیرا که دشمن آنها یعنی ولی فقیه استاد و هفت خط زد و بند سیاسی و شیادی طی این سالها  میباشد. طی این سالها برای بقای حکومتش دست به هر زد و بندکثیفی زده است

مریم رجوی شخصت های شرکت کننده ویلپنت ۲۰۱۵

آیا مجاهدین شخصیت های خارجی را می خرند؟

مجاهدین نمیتوانند ارتشی از شخصیتهای طراز اول از ۵ قاره جهان را خریداری کرده باشند. زیرا اگر این افراد خریدنی بودند، رژیم آخوندی که فقط در دوران احمدی نژاد، ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است، رژیمی که سالانه ۳۵ میلیارد دلارفقط به بشاراسد کمک میکند، زودتر از مجاهدین میتوانست آنهارا بخرد. راستی آقای جک استراو که در دهه ۶۰ هم از مجاهدین حمایت میکرد، یا آقای دوویل‍‍پن، بوشکافیشر، ایمانیکلسون وگری سیک و … که سینه چاکان رژیم جنایتکار آخوندی هستند را چرا مجاهدین نمی توانند بخرند؟ گردهمایی بزرگ ویلپنت ۲۰۱۵ بیش از هر زمان دیگری این ارتش جهانی هوادار مقاومت را بخوبی به نمایش میگذارد.

این رژیم درزمینه سرکوب بسا بسا فراتر ازدیکتاتوریهای کلاسیک عمل کرده است. صدورتروریسم او باعث شده است که کشورهای مختلف بخاطر منافع اقتصادی ویا ترس از تروریسم درمقابلش کوتاه بیایند و تمکین کنند.

در دو قرن گذشته با هیچ حکو متی مانند ملاها مماشات نشده است.

براستی که در دو قرن گذشته تاریخ ایران، هیچ حکومتی به اندازه حکومت ملاها از مماشات و تسلیم و سر خم کردن کشورهای غربی و دیگر قدرتهای جهان بهره نبرده است. درسال گذشته شاید به جرآت بتوان گفت که بیشترین وقت وزیر خارجه آمریکا و بالاترین مقامات اتحادیه اروپا، صرف مذاکره با رژیم ایران و وزیرخارجه ملایان شده است. خامنه ای به وزیر خارجه اش اجازه میدهد که ساعتها با وزیر خارجه آمریکا مذاکره کرده و درخیابانهای ژنو به قدم زدن بپردازند و ازتیم مذاکره کننده  درمقابل دلواپسان نظام دفاع کند. درحالی که عربده های ضد آمریکای خامنه ای، گوش فلک را کر کرده و خامنه ای مدعی است آمریکا دشمن اصلی ماست، ولی همزمان، بدفعات نامه محرمانه با اوباما رد و بدل می کند. آخرین پیغام و پسغام آنها هم هفته گذشته  بوسیله عبادی انجام گرفته است.

با این وجود همین رژیم در تبلیغات خود چنین وانمود میکند که این مقاومت وابسته به این و یا آن کشور است. یک روز میگفت مجاهدین وابسته به شوروی هستند, یک روز میگفت مزدورآمریکا, یک روز اسرائیل , یک روز عراق , اخیرا هم میگویند عربستان. مضحک تراین است که بعضی وقتها هم مجاهدین را درآن واحد، وابسته به همه  اینها با هم معرفی میکند!؟؟

 گاه مجاهدین را گروهک معرفی میکند و درهمانحال مجاهدین را سازمانی بسیار قدرتمند معرفی میکند که هم  در عراق و سوریه و یمن و عربستان و … حضور دارند و نیروهای این کشورها را آموزش میدهند. آدم گیج میشود که بالاخره این مجاهدین گروهک هستند یا یک قدرت بزرگ و مهیب که در چند جبهه برعلیه رژیم می جنگند؟

خامنه ای سال گذشته درمشهد از“چالش بزرگ “نام برد وگفت  معروف اول “حفظ نظام “است. منظورخامنه ای از نظام، اسم مستعارخودش است. هم چنان که خمینی نام مستعارش “اسلام عزیز“ بود. همین چند روز قبل  باز هم از دشمنان نظام صحبت کرد که قصد بهم زدن امنیت نظام را دارند.

چه کسی نظام را تهدید میکند؟

راستی چه کسی نظام را تهدید میکند؟ چه کسی خواهان سرنگونی این رژیم از آغاز تاکنون بوده و هست و خواهد بود؟ این که خامنه ای میگوید میخواهند “امنیت نظام“ را به خطر بیندازند چه  نیرویی است؟ چه نیرویی میخواهد توده های مردم را بر علیه رژیم سازماندهی کرده و آنها را به ایستادگی و قیام بکشاند؟ خامنه ای گاه برای ردگم کردن، به آمریکا و غرب اشاره میکند ولی همه میدانند و خودخامنه ای ازهمه بهتر میداند که تا همین امروز غرب و امریکا تا توانسته اند، چوب زیر بغل این رژیم گذاشته اند تا رژیم سر پا بایستد و هنوز هم درب برهمین پاشنه می چرخد.

پس منظور خامنه ای، همان نیرویی است که ۳۶ سال  است شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه سر میدهد. این همان نیرویی است که از آرتش آزادی بخش و موسسان چهارم دم میزند؟ این همان نیرویی است که درسرتاسرجهان با رژیم آخوندی درهمه ابعاد چنگ درچنگ است .این همان نیرویی است که خودش را آنتی تز بینادگرایی معرفی میکند وهمه خلقها را برای جنگ با این هیولا در قرن بیست و یکم بسیج میکند.

برغم همه توطئه های خامنه ای علیه این نیرو، اقدامات خامنه ای برای درهم شکستن این نیرو شکست خورده است، راستی چرا؟

آنچه که باعث شده مجاهدین طی ۵۰ سال گذشته ماندگار باشند، بها و قیمتی بوده است که در مسیر  این مبارزه پرداخته اند. بسا بسا فراتر از قیمت مادی و پول، قیمت انسانی و عاطفی یعنی خون گرم آگاهترین فرزندان این مرزو بوم و ترک خانه و خانواده و فرزند و عواطف انسانی و…. بوده است. آنها ازعواطف خانوادگی دست شسته اند تا عواطف خلق محبوب خودشان و عواطف میلیونها کودک بی سرپرست و زنان خیابانی و خانواه هایی که لقمه نانی در سفره شان نیست و ….را جایگزین آن بنمایند، تا بتوانند روزی خوشبختی و سعادت را برای مردم میهنشان به ارمغان بیاورند .

معمار اصلی انقلاب : کس نخارد پشت من …..

مجاهدین -میلیشا

معمار اصلی این انقلاب مسعود رجوی، از روز  اول گفت، “کس نخارد پشت من جز ناخن  انگشت من“ ، اوگفت، تا میتوانید حمایت خارجی از پایین کسب کنید، تا میتوانید حمایت ارگانهای بین المللی و سازمان ملل و…. را بدست بیاورید، ولی استراتژی و سیاست خودتان را هرگز روی این حمایت ها سوار نکنید. چشم امید به هیچ نیروی خارجی ندوزید. هیچکس برای شما کاری نمیکند زیرا همه دولتها درنهایت به دنبال منافع خودشان  هستند. این تنها ما بعنوان نیروی پیشتاز و توده های مردم خودمان هستیم که منافع مردم مان را میخواهیم. سرنگونی این رژیم مسولیت مردم و مقاومت ایران است و نه هیچ قدرت خارجی.

مریم رجوی درپارلمان اروپا به همه دولتها اعلام کرد که ما ازشما نه پول میخواهیم و نه سلاح، ما ازشما فقط یک چیز میخواهیم، به دشمن ما برعلیه ما و مردم ما کمک نکنید، همین وبس، آنگاه ببینید که ما چگونه این رژیم را در مدت کوتاهی به زباله دان تاریخ می افکنیم.

اگر مقاومت روی پای خود اصالت نداشت و اگر تکیه اش مردم خودش و وجدانهای بیدار در جهان نبود، نمیتوانست چند دهه در مقابل رژیمی که قدرتهای بزرگ در مقابلش ترجیح میدهند مماشات کنند و یا حتی زانو بزند, دوام بیاورد. 

تفاوت قوانین جهان دوقطبی وتک قطبی

قبل از فروپاشی شوروی که دنیا دو قطبی بود بسیاری جنبشهای آزادیبخش و جریانات مترقی که میخواستند وابسته نشوند، میتوانستند براساس قانون تعادل قوا بین دو ابر قدرت بازی کنند در شکافهای بین دو ابرقدرت رشد کنند و از منافع ملتهای خودشان ، دفاع کنند

globalisation4-225x300

اما دردنیای تک قطب ، امکان زندگی درشکاف وجود ندارد. برای هر جنبشی دو راه بیشتر وجود ندارد یا وابسته به یک کشورخارجی بشود که معنی آن نابودی آن جنبش است و یا بایدخودش را آماده پرداخت بهایی گزاف کند،که بتواند  استقلال وحیات خودش را تضمین نماید.

اگر به تاریخچه مجاهدین توجه کنیم، می بینیم که غرب ، یک روز بدرخواست رژیم آخوندی، مجاهدین  را در لیستهای  ترویستی قرار داد تا ازاین طریق به رژیم در ریختن خون هواداران و خانواده هایمان در ایران چراغ سبز نشان بدهد. یک روز پایگاه های مجاهدین را در نزدیکی مرز ایران و عراق در یک شب ۱۲۰ بار بمباران کرد، چرا که رژیم از آنها خواسته بود، اگر میخواهید به خلبانهای شما که در آسمان عراق، برایشان مشکلی پیش آمد اجازه فرود در ایران بدهیم، باید مجاهدین را بمباران کنید. اگر میخواهید بمبهای کنار جاده ای را علیه نیروهای ائتلاف قطع کنیم، ۳۴۰۰  مجاهد ساکن اشرف را در یک محاصره جنایتکارانه  نگه دارید و…..

ازطرف دیگر، رژیم با باز کردن پرونده های قضایی ومالی ساختگی، یکی بعد از دیگری در کشورهای مختلف تلاش کرد که انرژی و منابع مالی و امکانات مقاومت را هدر بدهد ویا اگربتواند خشک کند. با حمایت مماشاتگران، یک کمپین شیطان سازی بی سابقه علیه مقاومت براه انداختند که لابی های شرکتهایی که منافع کلان در ایران داشتند با لابی های رژیم در آن شریک شدند و به دروغ پراکنی علیه مقاومت پرداختند, رسانه های به اصطلاح دموکراتیک را بسیج کردند، این مقاومت  را بایکوت خبری کردند، تلاش کردند که شک و تردید، حول این مقاومت بپراکنند تا ته خط بگویند، خوب اپوزیسیون و آلترناتیو معتبر و قابل قبول ودموکراتیک و سراسری درایران وجود ندارد،  پس همان بهتر که با همین رژیم معامله نماییم. این کرهماهنگ همه مزدوران رژیم با هر باندرولی میباشد.

براستی که هر کدام از توطئه هایی که علیه این مقاومت بکار گرفته شد،  برای نابودی و تلاشی آن کافی بود ولی این مقاومت هر بار، از خاکستر خود برخاست و قدرتمند تر راه خود را به جلو بازکرد.

چه کسی فکر میکرد بعد از اینکه خمینی ۱۲۰۰۰۰ عضو و هوادار مقاومت را به شهادت رساند, بعد از اینکه ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی که اکثرا از هواداران مجاهدین بودند را در عرض سه ماه قتل عام کرد این مقاومت دوباره سرپا بایستد؟ چه کسی فکر میکرد که بعد از بمباران سهمگین و مهیب نیروهای ائتلاف علیه قرارگاه های مجاهدین کسی زنده بماند؟ چه کسی فکر میکرد که بعد از ۱۲ سال محاصره وحشیانه و فشار به مجاهدین اشرف ولیبرتی آنها دوام بیاورند، پایداری کنند و در اثر این پایداری، خود تبدیل به الهام بخش مقاومت در مقابل رژیم برای جوانان داخل کشور شوند؟ چه کسی فکر میکرد که بعد از زدن مارک دروغین تروریسم, این سازمان موفق خواهد شد که ازطریق مبارزه ای قضایی و سیاسی خود را از لیستهای سیاه اروپا و آمریکا بیرون بکشد؟ چه کسی فکر میکرد که بعد از هشت سال که فرانسه، تلاش کرد برای معامله با رژیم مارک تروریسم را روی مقاومت نگه دارد، قضات با شرف پرونده را ببندند و اعتراف کنند که با یک مقاومت علیه استبداد سروکار دارند و نه یک سازمان تروریستی و سکت و فرقه ؟

طی این سالها، نه تنها هیچ دولتی به یاری و کمک مردم ایران نشتافت، بلکه همه دولتهای قدرتمند جهان تا توانستند برای جلب رضایت ملاها کمر به نابودی این مقاومت بستند. وقتی ۳۰۰۰ نفر درسال ۶۷ قتل عام شدند نه تنها هیچ دولتی اعتراض نکرد بلکه در فردای روی کار آمدن رفسنجانی همه با سر به ایران رفتند تا با این رژیم جنایتکار قرارداد اقتصادی منعقد کنند. وقتی که در سال ۷۶ خاتمی سر کار آمد به تصور اینکه رژیم مدره خواهد شد آمریکا پیش قدم شد و گفت به عنوان علامت حسن نیت به رژیم, مجاهدین را در لیست تروریستی قرار میدهم. در سال  ۱۳۸۰ انگلستان و برای بازکردن باب مذاکره با رژیم از آمریکا تبعیت کرد و مجاهدین را در لیست تروریستی قرارداد. در حالی که مجاهدین  پرده از برنامه هسته ای مخفی نظامی رژیم برداشته بودند , ولی اتحادیه اروپا بجای تشکر، مجاهدین را در لیست تروریستی خود قرار داد. بجای سخت گرفتن در مذاکرات اتمی با رژیم در سال ۱۳۸۳ اروپا به رژیم خائنانه پیشنهاد کرد که در صورت راه آمدن رژیم ایران با غرب، ما به نگه داشتن مجاهدین در لیست تروریستی ادامه خواهیم داد.

امریکا، حتی مدتها دستور دادگاه خودش مبنی بر بازبینی در لیست تروریستی را اجرا نکرد تا روزی که مجبور شد این کار را بکند. در فردای روزی که آمریکا این مقاومت را در لیست تروریستی قرار داد، خاتمی با ۷۷ موشک اسکاد قرارگاههای مجاهدین را بمباران کرد .

مجاهدین

معنی همه کارهای غرب این بود که به رژیم ایران رژیم کارت سفید برای اعدام اعضاء و هواداران مجاهدین و مردم ایران میدهند. معنی آن این بود که رژیم با دست باز میتواند در اشرف کشتار کند و خون بریزد.  مگر همین الان به خاطر مذاکرات هسته ای دولت روحانی بیدریغ اعدام نمی کند؟ و مماشاتگران سکوت نکرده اند؟

در چنین دنیایی که هیچ ابر قدرتی در سمت این مقاومت  نیست و برای رضایت ملاها با ما خصومت میکنند و دولتهایی هم که حسن نیتی دارند از ترس ملاها روی خود را از این مقاومت بر میگردانند ، سوال این است که این مقاومت چگونه طی این سالها با این هیولا جنگیده است ؟

دلایل ماندگاری و چشم انداز آینده

علت این است که این مقاومت تاکنون روی چند عنصر اصلی ، پای فشرده است :

 اول : سرلوحه این مقاومت از روز اول فدا وصداقت بوده است و این مقاومت بیش از هر چیزی روی اصول و آرمانهای خود که همانا ، آزادی و صلح و اصول انساندوستانه میباشد ، ایستاده و به آن وفادار مانده است و دراین مسیر به انقلاب ایدئولژیک دست زده است .

دوم : دشمن اصلی را که رژیم خمینی است در هیچ شرایطی فراموش نکرده است و هر گز نگذاشته است که هیچ عاملی او را از این مبارزه منحرف کند، خیلی مسایل را فرو خورده است، تا دشمن اصلی سودش را نبرد.

سوم : از هر قطره آزادی و دمکراسی و عدالت در هرجای جهان استفاده کرده است، تا درچارچوب قوانین خودشان حقانیت آرمان مردم ایران را اثبات کند و این حق را ازحلقوم مماشاتگران خارج نماید.

چهارم : در درجه اول به حمایتهای مردم خودش تکیه کرده و بعد هم دست کمک به سوی مردم شریف سراسر جهان در هر کوی و برزن دراز کرده و آنها را به کمک کردن فرا خوانده است. در همه جا از پایین حرکت کرد، قطره قطره حمایت انسانهای شریف را جلب کرده و به همان میزان توانسته است، سم‍‍پاتی برخی از بالاهای دولت ها را بخودش جلب کند.

در همه کشورها ابتدا از خیابانها شروع کرده و نمایندگان مردم و پارلمانترها و شهرداران و منتخبین و شهروندان و استاتید دانشگاهها و شخصیت های حقوق بشری و ….را نسبت به حقانیت مبارزه اش جلب کرده است.

برخی به این مقاومت میگویند: شما قدرتی ندارید، دولتی از شما حمایت نمی کند بلکه شخصیتهایی که از شما حمایت میکنند همه مقامات سابق و یا بازنشسته هستند و در مصدر امور نیستند، در جواب به آنها باید گفت: این باعث افتخار است،کسانی از این مقاومت حمایت میکنند که برده قدرت و حکومت نیستند.

به همین دلیل این مقاومت ارزش تک تک حامیانش را میداند. یکی از دلایل ماندگاری هم همین حلقه حمایت  مردم جهان بوده است که رمز بقاء و رمز پایداری و رمز شکست ناپذیری مقاومت بوده است. به این حامیان افتخار میکنیم. آنها افرادی هستند که با عقاید وسلیقه های مختلف ولی به درجه ا ی در برخی زمینه ها از آرمان مردم ایران پشتیبانی میکنند.

اگر توانست علیرغم ۱۲۰۰۰۰ شهید و تلاشی خانواده ها سرپا بماند به یمن حمایت تک تک مردم ایران بوده است .اگر توانسته است، حلقه محاصره اشرف را بشکند، به یمن تک تک حمایتها, تحصنها و کنفرانسهایی وتظاهرات و …… بوده که در ۵ قاره جهان برگزار کرده است. اگر توانسته است، لیست تروریستی را در هم بشکند، به یمن تلاش تک تک حقوقدانان شریف و نمایندگانی و شخصیتهایی بوده که با ایمان به حقانیت این مقاومت، خود علیه دولتهایشان شکایت کردند و دولتهایشان را مجبور کردند که این برچسب ظالمانه را بردارند.اگر توانسته است، توطئه دولت فرانسه را که در همدیستی با ملاها میخواستند مقاومت را خفه کنند به شکست بکشاند، به یمن حمایت تک تک شهروندان فرانسوی و شخصیتها و وجدانهای بیدار این کشور بوده که دور این مقاومت حلقه زدند و اجازه ندادند ارزشهای کشورشان پایمال شود.

این مسیری بوده است که طی این سالها مقاومت طی کرده است. بدون شک از این به بعد هم در هر تغییر و تحولی، همین مسیر را تا‍ پیروزی ادامه خواهد داد. آنچه که مجاهدین را به یقین میرساند که میتوانند از ساکنان لیبرتی حفاظت کنند و این رژیم را سرنگون کنند،  همین مسیر، پر افتخار و شکوهمند میباشد. البته هیچگاه نباید به دشمن درتاکتیک کم بهاداد و بازهم همواره آماده قیمت دادن بود، ولی به این یقین داشته باشیم  که بطور استراتژیک رژیم روز به روز توانش را برای نابودی مجاهدین بیشتر ازدست میدهد.

منبع: پژواک ایران زمین

You may also like...