پنجاه سال درخشش بر تارک تاریخ ایران

 

از بنیانگذاری سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران پنجاه سال میگذرد سالهایى که هیچ لحظه اى بدون پایداری بر سر اصول نگذشت. همان اصل فدا و و فای به عهد چه در نظام شاه که پایه گذار حکومت ملاها شد و چه شیخ های دین فروش که خوشبختانه چهار نسل جانانه در مقابلشان ایستادند و دنیایی را از عزم خود به تحسین واداشتند.
در این سالهای بسیار پرفراز و نشیب ایران زمین بهترین فرزندان اش را قربانی کرد اما نگذاشت آرزوى آزادى و دمکراسى براى مردم به محاق برود.

امروز سازمان مجاهدین خلق ایران، نه تنها امید خلق مقاوم ایران و خاورمیانه، میباشد بلکه همچنان نقش تاریخى خود را در تاریخ مقاومت برای آزادی ایفأ میکند.
جنبشی که بوسیله شهدای گرانقدر خلق ایران محمد حنیف نژاد، سعید محسن و على اصغر بدیع زادگان درسال ۱۳۴۴ بنا نهاده شد، اکنون با رهبرى مسعود و مریم رجوى وارثان بحق آنان همراه با کهکشانى از اعضاء و هوادارانشان در سرتاسر عالم و با حضور خود در صحنه های رزم و نبرد با رژیم ضدبشری آخوندى، آرمانهاى بنیانگذاران را با تمام توانشان پاس می دارند.
آرمان آزادى به یقین و باور هر انسان درد مندی دست یافتنى است ولی بهای سنگینی هم میطلبد و مجاهدین و خلقی که آنان را در دامنش پروراند.
این قیمت را تمام و کمال پرداخته اند و هم اکنون نیز علیرغم همه توطئه های جهانی علیه آرمان آزادی مردم ایران این بها پرداخت میشود و چه بهای سنگینی.
برای رسیدن به مقصد بزرگ آزادی با برافراشتن پرچم سرخ شهیدان با عزمی پولادین ما ایستاده ایم تا برای خلقمان آنچه که تاریخا باید و میتوان به آن رسید محقق کنیم.
با درود و تعظیم بربنیانگذاران کبیر سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران
پردوام باد عزم مجاهدین وخلق قهرمان ایران برای رسیدن به مقصد بزرگ رهایی و آزادی و بامید ایرانی عاری از هر ظلم و بی عدالتی
پایدار باد سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران

انجمن حقوق بشرى ایرانیان در لوکرامبورگ شهریور ۱۳۹۴

You may also like...