جلادان از این که مجازات نشده اند جری تر شده اند – محمد امیرخیزی

_محمد-بنازاده-امیرخیزی-زندانی-سیاسیبرنامه پرگارآیت الله بی بی سی با آن مهمانان خاص، طبق روال خط مشی مشخصی را دنبال میکرد که در نهایت به سفید سازی شکنجه وشستن دستان خونین شکنجه گران در هر دو رژیم شیخ وشاه بوده ودرپایان هم شاه بیت وترجیع بند رژیم ،: که مجاهدین مقصر بودند که برای آزادی ودموکراسی ورها شدن ازدیکتاتوری مبارزه کردند اینان مثل مماشاتگران با دیکتاتورها میساختند تا ، اکنون ما اینقدر عذاب وجدان نداشته رانمیگرفتیم !! که بعد از چهل سال از مخفیگاههایمان بیرون خزیده وازجنایاتمان دفاع کنیم وبرای شهادت هم یک قلم بمزد خائن وکثیفی مثل قانعی فرد اجیر کنیم که مارا تأیید کند 

در لغت ایجاد رعب ووحشت وترس در بین مردم را تروریسم میگویند ، حالا مردم از ساواکیها میترسیدند یا از فرزندان مجاهد ومبارز ش که همه امکانات شان را در اختیار آنها میگذاشتند؟ موزه عبرت نشان وگواهی است ازاینکه حتی ترتیب دهندگانش عبرت نگرفتند و راه اسلاف خودرا ادامه دادند .هزاران شاهد زنده ای که درگوشه وکنار جهان وایران که بر تن شان نشانه های شکنجه را یادگاری دارند حاضرند در هر دادگاهی شهادت دهند : از سوزاندن بدن وشلاق با کابل برق وآپولو دستبند قپانی وآویزان کردن واعدامهای صوری که در خاطرات زندانیان آمده وگویا حسین زاده ودکترجوان وعضدی وازغندی ومنوچهری وتهرانی وآرش وثابتی چهره های مردمی بودند وبازرگان و حنیف نژاد ویارانش وشاملو وساعدی اخوان وسلطلنپور ومهدی رضائی وگلسرخی ودانشیان ضد مردمی بودند که مردم ازاینها میترسیدند درست مثل این رژیم که شکنجه را با عنوان تعزیر باحکم یک حاکم ضد شرع به مردم تحمیل کردند وحتی از محاربه تعریف وارونه دادند که مردم را بترسانند محاربه را که اقدام به تجاوز به ناموس ومال مردم وترساندن مردم است اینطور معنی کردند که هر کس بر علیه رژیم جبار قیام کند محارب است وجای مردم ودیکتاتور را عوض کردند وبا آن دلیر ترین فرزندان خلق را اعدام کردند . دردوره شاه برخلاف ادعای برنامه پرگار تنها سازمانهای مسلح را شکنجه نکردند که بازرگان وسحابی ها وخیلی های دیگر را هم گرفتند وشکنجه کردند تا آنجا که بازرگان در آخرین دادگاهش گفت که : ما آخرین نفراتی هستیم که با قانون با شما حرف میزنیم
پیش بینی بازرگان این بود که بخاطر بسته بودن جو اجتماع جوانان لاجرم بزبان خودتان یعنی مسلحانه با شما حرف خواهند زد.
نفرت مردم از ساواکیها بحدی بود که در ایام بعد از انقلاب هرجا ساواکیها را پیدا میکردند میکشتند که نمونه اش را خودم وهمسرم شاهد بویم در تبریز جلوی سینما ایران یک جنازه ای وارونه آویزان بود ومغزش کنار جوی اب پخش بود میگفتند که ساواکی بوده ودرکوی فیروز تبریز خانه یک ساواکی راآتش زدند وحتی به اموالش دست نزدند وتخریب کردند یادم می آید که پس از انتشار لیست ۸۰۰۰ ساواکی خانواده ای پدرشان را ازخانه بیرون کردند چون اسمش در لیست بود ودرمقابل وقتی زندانیان سیاسی آزاد میشدند مردم دسته دسته با گل وشیرینی بدیدنشان میرفتند وآنها هم از خاطرات وشکنجه ها تعریف میکردند آری اینها بقول گرداننده پرگار ‌اینها تروریست بودند که مردم اینطور پذیرائی میکردند طاق نصرت برایشان میزدند وآن شکنجه گر های مردمی دنبال سوراخ موش میگشتند.حتی پاسبانها هم مردم دل پری داشتند تا مدتها بعد از انقلاب سرِ کار از ترس شان حاضر نمیشدند. طبق کنوانسیون نفی شکنجه سازمان ملل شکنجه جرم جنائی محسوب میشود وشکنجه گر باید محاکمه شود ولی بی بی سی شکنجه گر را که عامل سرکوب وتثبیت دیکتاتوری است مردمی قلمداد میکند قربانی را متهم که چرا بر علیه دیکتاتور ها مبارزه کردند بی بی سی هم باید همراه شکنجه گران باید به عنوان تبلیغ شکنجه ومباشرت در آن مؤاخذه ومحاکمه گردد.
همین چند روز پیش سربازی را که در اردوگاه آشوویتس فقط مسؤل جمع آوری پولهای یهودیان اردوگاه بوده بعد از ۶۷ سال به ۴سال زندان در دادگاه هانوفر که ۹۴ سال داشت محکوم کردندوقتلی هم مرتکب نشده بود بجرم مباشرت وتسهیل درجنایات .
یکی از زندانیان مینویسد بعد از دستگیری اورا به اتاقی بردندکه ثابتی وازغندی ودکتر جوان وحسین زاده وسرگرد عصار نیزبودند وثابتی گفته بود که شما برای مردم مبارزه کردید وباما مقابله نمودید اکنون ما پیردز شدیم وقانون را ما می نویسیم اگر با ما راه نیائین با اینها ( اشاره به شکنجه گر ها) طرف هستید اینها میزنن ومی کُشن وهمینجا چال میکنن و برنامه بی بی سی اینهارا خدمتکاران به امنیت کشور ومردم جا میزنند.
قانعی فرد مزدور ضمن تشکر از ثابتی گفته که : در هر صورت این مجاهدین خلق خیلی رفتار وعقیده شان غیر انسانی بوده وهست خدارا شکر که به همت وشرافت !!! انسانهائی!!! مانند پرویزخان ثابتی دچار اینها نشدیم .حسینی شکنجه گر وقتی با مرحوم عیسی بیگلو درکمیته مشترک روبرو میشودبادیدن دستهای شکنجه شده او اشک میریزد ومیگوید نمیتوانم به چشمهایت نگاه کنم . نماینده ساواک شاه ونماینده رژیم آخوندی قانعی فرد دیدگاهشان چقدر بهم نزدیک است مبارزان راه آزادی ودموکراسی را تروریست وشکنجه گران را خادم ملت و سرباز امام زمان مینامنددرایام خیزش مردمی سال۸۸ مردم با دیدن یگان ویژه وبسیجی ولباس شخصی ها وسپاه واطلاعاتی ها از ترس شان دور میشدند که مسافر کهریزک واوین نشوندوطعم شلاقهای سیمی موتورسواران برای یک عمر کافی بود.
برنامه پرگار وبدنبال آن افق دنبال چه چیزی هستند؟ یک جانی وآدم کش را کنار یک قلم بمزد با دو ورشکسته سیاسی که بعنوان زندانی آمده بودند که از شکنجه دفاع کنند!! و در آخر هم با هم به توافق وتفاهم برسند وسناریو از پیش طراحی شده را با خوشی پایان دهند
این دونفر از مبارزه بریده آمده بودند که از حق شکنجه شدگان مثلآ دفاع کنند سعید شاهسوندی که قبل از عملیات فروغ بریده و دنبال زندگی اش رفته بود در عملیات فروغ داوطلبانه خودش را تسلیم پاسداران کرد و در تابستان ۶۸ که چند روزی را در کمیته مشترک بودم با سعید و بسیجی ونادر هم سلول شدم ومن که سعید را در شوهای تلویزیونی دیده بودم یک شب پرسیدم که با این سابقه مبارزاتی شما دیگه چرا آمدی واظهار ندامت والتماس عفو کردی ؟ گفت که من بیست ساله که در روی پتو خوابیده ام ولحاف وتشک ندیده ام دیگه خسته شده ام من یکبار بدنیا آمده ام میخواهم زندگی کنم و شاید خودش هم میدانست که هرچیزی که با التماس و گدائی بدست اید ارزشی ندارد حتی زندگی

You may also like...