چشم در چشم هیولا خاطرات زندان هنگامه حاج حسن.

کتاب چشم در چشم هیولا- از هنگامه حاج حسنچشم در چشم هیولا

خاطرات زندان هنگامه حاج حسن
این کتاب در ۱۸۲ صفحه چاپ شده و به «شکر» و «شکر»ها، پرچمداران بی‌نام و نشان آزادی که در برابر هیولای زن ستیز و انسان ستیز حاکم بر ایران برخاستند، چشم در چشم او دوختند و حرمت انسان و گوهر آزادی را پاس داشتند، تقدیم شده است.

You may also like...