تصاویری از لیبرتی که در اثر تهاجم مزدوران رژیم زیر سنگین ترین آتشباری ها قرار گرفت

۱۵۰۶۶۵۱_۱۰۲۰۵۱۸حمله و آتشباری بسیار سنگین به کمپ لیبرتی در عراق

طبق خبرهای اولیه میزان خسارت و آتش سوزی بسیار زیاد است.

تعداد زیادی از بنگالها آتش گرفته و مجاهدین با هرآنچه در توان دارند مشغول خاموش کردن آتش ها هستند
اسامی تعدادی از شهیدان که تا کنون دریافت کرده ایم به شرح زیر است مجاهدان خلق:
مهدی توکل،بهزاد میرشاهی، حسن اداوی، رجب محمدی، رضا وادیان، شریف ویسی، حسین سروآزاد، احمد مسچیان، جاسم قصیر، نیره ربیعی

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۷ آبان ۱۳۹۴(۲۹اکتبر۲۰۱۵)

لیبرتی در آتش-940807

You may also like...