اهانت رژیم ضدایرانی خلیفه ارتجاع به هموطنان آذری را محکوم می کنیم!

محکوم می کنیم

You may also like...