“خانه از پای بست ویران است”!

ترس رژیم از سرنگونی و گسیل گارد ویژه برای سرکوب جوانان قیام

پس از قیام ایران و به‌ویژه در روزهای اخیر و به‌مناسبت دهه زجر  رژیم، بحث تازه‌یی تحت عنوان گفتگوی ملیدر زمینه وحدت باندها در گرفته است و کارگزاران مختلف از هر دو باند با بیانهای متفاوت آن را مطرح می‌کنند.

در زمینه گفتگوی به‌اصطلاح ملی دو باند روزنامه دنیای اقتصاد ۲۱بهمن ۹۶ می‌نویسد: “راه‌حل مسائل کشور، وحدت، انسجام و راه‌اندازی گفتگوی ملی است” اسحاق جهانگیری با این جمله، سنگ بنای گفتگوی ملی را محکم‎تر از سایر چهره‌های سیاسی گذاشت. «دوران حذف سپری شده و باید با یکدیگر گفتگو کنیم،گفتگو بین جریانهای سیاسی و گفتوگوی ملی بین اقوام.»

واضح است که موضوع  ضرورت گفتوگوی ملی بین اقوام که مطرح می‌شود از اساس پوشال و غیرواقعی است. زیرا تا آنجا که به اقوام و ملیتهای مختلف کشور برمی گردد، همگی از این رژیم متنفر هستند و هم‌چنان که در قیام اخیر ایران مشاهده شد بر سر سرنگونی آن با هم متحدند.

بنابراین آنچه  که از گفتگوی ملی مد نظر رژیم است، وحدت عمل آنها در سرکوب و جلوگیری از قیام و سرنگونی حکومت آخوندی است.

بیشتر بخوانید…….

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *