سپاه ترور در خدمت دیکتاتور (۱)

سپاه پاسداران که در اقدامی ضروری ولی با تأخیر چند دهه، وارد لیست تروریستی شد، سابقه و ید طولایی در امر ترور دارد. رژیم آخوندی که از ابتدای روی کار آمدنش رو در روی خواسته‌های آزادیخواهانهٔ مردم ایران قرار داشت، برای حفظ سلطهٔ خود بر مردمی که هر روز بر نفرت آنها نسبت بدار و دستهٔ پلید خمینی افزوده می‌شد، چاره را در سرکوبی یافت که به‌جرأت می‌توان گفت در تاریخ معاصر معادلی برای آن نمی‌توان یافت. …..

ادامه سپاه ترور در خدمت دیکتاتور(۱)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *