فرانسیس بیکن نویسنده، فیلسوف و دانشمند پوزیتویست انگلیسی در گذشت. فرانسیس بیکن از‌جمله دانشمندانی بود که در ضدیت با کلیسا، به‌‌تجربه‌گرایی مطلق اعتقاد داشت. وی معتقد بود، هرچه که قابل شناخت و تجربه ملموس نباشد علمی نیست، خیالی، ذهنی و ایدآلیستی است. بعدها در پروسه بررسی های علمی، اینگونه تجربه‌گرایی مطلق نیز خود نوعی ایدآلیسم محسوب شد

francis-bacon1 - 222

فرانسیس بیکن نویسنده، فیلسوف و دانشمند پوزیتویست انگلیسی در گذشت. فرانسیس بیکن از‌جمله دانشمندانی بود که در ضدیت با کلیسا، به‌‌تجربه‌گرایی مطلق اعتقاد داشت. وی معتقد بود، هرچه که قابل شناخت و تجربه ملموس نباشد علمی نیست، خیالی، ذهنی و ایدآلیستی است. بعدها در پروسه بررسی های علمی، اینگونه تجربه‌گرایی مطلق نیز خود نوعی ایدآلیسم محسوب شد

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *