فرمان آزادی مذهب درفرانسه، معروف به‌‌”فرمان نانت“ اعلام شد

هنری چهارم

۱۳آوریل ۱۵۹۸ _ ۲۴ فروردین۹۷۵:
دراین روز، فرمان آزادی مذهب معروف به‌‌”فرمان نانت” به امرهنری چهارم پادشاه فرانسه اعلام شد.
اعلام آزادی مذهب در زمانی صورت گرفت که آتش جنگ مذهبی بین کاتولیکها و پروتستانها در فرانسه خون بسیاری از بیگناهان را برزمین می‌ریخت.
تنها در روز عید ”سنت بارتلمی” در ۲۴اوت سال ۱۵۷۲، درجریان یکی از ننگین‌ترین کشتار‌هایی که تحت‌پوش مذهب، صورت گرفت، حدود هشت‌هزار پروتستان در فرانسه کشته شدند

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *