مزدک، جنبش عدالتخواهانه خود را آغاز کرد

2011111810253423461205334241

۳۰ آبان۱۳۳ پیش از هجرت-۲۱ نوامبر ۴۸۸:
مزدک عقاید اقتصادی ــ اجتماعی خود را که بر مبنای عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت بود، اعلام داشت که مورد مخالفت آخوندها و روحانیان آن زمان قرار گرفت.
مزدک پسر بامداد، یک روحانی زرتشتی، از شهر استخر فارس (شیراز) بود و گفت که عقاید او تفسیر درست آموزشهای زرتشت است که هدفی جز نیکبختی بشر ندارد و زمانی این نیکبختی تحقق خواهد یافت که برابری انسانها تأمین شود‌. باید مالکیتها عمومی ‌باشد و هر کس در حد نیاز خود از محصول و تولیدات استفاده کند‌. خدا انسانها را هنگام تولد برابر می‌آفریند و باید این برابری در طول حیات آنان حفظ شود‌. آزادی موهبت بزرگی است، ولی بدون برابری اجتماعی ــ اقتصادی، آزادی احساس نخواهد شد.
اما پس از چندی، مزدک و طرفداران او از طرف روحانیان و دربار انوشیروان مورد حمله قرار گرفتند و سربازان که مزدکیان را احاطه کرده بودند، شمیشرکشان هجوم بردند و آنان را از دم تیغ گذرانیدند و ظاهراً تمام رؤسا و خود مزدک در این واقعه به‌قتل رسیدند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *