پرواز نخستین هواپیما از عرشه یک کشتی

۲۳۸۲۶۶۶۴۶۹۱۴نوامبر ۱۹۱۰ – ۲۲آبان۱۲۸۹:
برای نخستین بارهواپیمایی از عرشه یک کشتی آمریکایی در آبهای نورفک (ویرجینیا) به‌پرواز درآمد و زمینه‌یی برای ساختن ناو هواپیمابر ایجاد شد.

You may also like...