۱۸۶۹ میلادی زادروز گاندی

Gandy-min

«» رهبر انقلاب استقلال «هندوستان» و بنیانگذار «جمهوری هند» در این روز بهدنیا آمد و ۷۸ سال عمر کرد. وی که مبتکر مبارزه منفی و نمونه ساده زیستن و فروتنی بود در سال ۱۹۴۸ به دست یک هندوی متعصب و مخالف تقسیم شبه قاره هندوستان به دو کشور هند و پاکستان ترور شد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *