یادها و روزها

یادها و روزها

گفتگو با دوست ـ دیدار بیستم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار بیستم خدایا! بیشترین ستم و در حقیقت ستم مضاعف در ایران اسیر متوجه زنان و دختران ایرانی است. آنها به.....
خرداد ۱۵, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار هیجدهم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار هیجدهم خدایا تو را با معتکف نشستنهای بی‌حاصل و با سر به سجده سودنهای طولانی و تسبیح‌چرخانی‌های کسالت‌بار در مساجد.....
خرداد ۱۳, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار هفدهم (رمضان)

دیدار دوست ای خدایی که با آفریدگان خود، بر سر یک سفره می‌نشینی و مهمان ناگفتنی‌ترین درد دلهای آنان می‌شوی! ای آن که در حضور.....
خرداد ۱۲, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار شانزدهم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار شانزدهم (رمضان) ای خدایی که با بردن نامت قلب‌ها به آرامش می‌رسند و رگبار ژاله‌های معطر، در خلوتکده‌های جان باریدن.....
خرداد ۱۱, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار پانزدهم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار پانزدهم خدای پیکارگران ای خدای آزادی و آزادیخواهان! ای که نام دیگرت حق و حقیقت‌خواهی است! در کتابت گفته‌یی به پیکارگران با ستم و.....
خرداد ۱۰, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار چهاردهم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار چهاردهم ای پروردگار رهایی بخش!‌ با شرکت در مبارزه‌یی سهمگین و نفسگیر با عمامه به سران ریایی و ارباب تزویر.....
خرداد ۹, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار سیزدهم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار سیزدهم (رمضان) بارخدایا! شهرهای مختلف ایران‌زمین از دست کارگزاران این حکومت به فغان آمده‌اند. دامنه ظلم این حاکمیت دین‌فروش تا.....
خرداد ۸, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار دوازدهم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار دوازدهم خدایا! سوره‌‌های کتاب تو، با مهر و بخشش آغاز می‌شود. تو والافرستاده‌ات، محمد را «رحمتی برای جهانیان» توصیف کرده‌ای......
خرداد ۷, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار یازدهم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار یازدهم خدایا! ایران زمین برای نیل به آزادی، این ابتدایی‌ترین خواسته خود، این عطش دیرسال، پیوسته از نسلی به نسل.....
خرداد ۶, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار دهم (رمضان)

  کودکان کارتن‌خواب بار خدایا! تو انسان را از خمیره خویش سرشتی و از روح خود در کالبد او دمیدی. به وی آن کرامتی را بخشیدی که.....
خرداد ۵, ۱۳۹۷