اردن زمین آزمون برای کارهای بزرگ برنامه برای پناهندگان سوری

jordan- syria
به کارگیری ۲۰هزار پناهنده سوری
در کارهای عمومی و سرمایه گذاری خارجی در اردن،رویکردی جدید و رادیکال
برای مقابله با بزرگترین بحران جابجایی در دهه اخیر

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *