کودکان کار در ایران، زشت‌ترین پدیده اجتماعی

کودکان کار

یکی از زشت‌ترین پدیده اجتماعی که دستاورد شوم رژیم آخوندی است، کار کودک، و کودکان کار هستند. نمود بارز فقر شدید و شکاف عظیم طبقاتی در ایران

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *