۱۱ اردیبهشت عید کارگران و زحمتکشان گرامى باد

برهم زدن بساط ظلم و تبهکاری و برای رهایی ایران

۱۱ اردیبهشت عید کارگران و زحمتکشان گرامى باد

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *