آنا گومز: وقتی در رم هستی، مانند رومیان باش سؤال: آنا گومز وقتی به ایران آخوندی می‌رود، مانند کیست؟

آنا گومز-مزدوران

غرش قیام دی‌ماه۹۶ آنچنان رعشه‌ای در سرتاپای نظام پوسیده آخوندی انداخت که خامنه‌ای ناگزیر ناچار به اعتراف شد و گفت: «…درمورد عدالت ما عقب‌مانده هستیم؛ در این تردیدی نیست؛ خودمان اعتراف می‌کنیم، اقرار می‌کنیم… باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم.» (۱) اگرچه او همچون سلفش خمینی به خدایی اعتقاد ندارد که از او طلب استغفار کند ولی قیام گرسنگان و غارت شدگان که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند، مشت آهنینی است که او را مجبور به این اعتراف دیرهنگام کرده است. دیر هنگام از آن جهت که حتی رئیس جمهور شیاد همین نظام هم به آن اذعان کرده است و برای جان به در بردن و شانه خالی کردن از زیر مسؤلیت تمام جنایات گذشته، لباس مخالف به تن کرده و در مورد تجربه سقوط سلطنت پهلوی می‌گوید: «رژیم گذشته که فکر می‌کرد سلطنت او مادام العمر و ابدی است به این دلیل همه چیز را از دست داد که صدای نقد مردم را نشنید…» (۲)

بیشتر بخوانید…….

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *