ابراز تأسف سخنگوی وزارت خارجه امریکا از انتشار خبر درگذشت یکی از زندانیان عقیدتی در بازداشت نیروی انتظامی جنایتکار

سخنگوی وزارت‌خارجه

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: بار دیگر ما از شنیدن خبر درگذشت یکی از زندانیان عقیدتی در بازداشت متاثر شدیم، گزارش رسیده است که محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی، در زندان و در حین بازجویی در ایران درگذشته است. ما همچنان گزارش‌های نگران کننده ای را در مورد سرکوب خشونت آمیز و ادامه دار دراویش گنابادی توسط رژیم ایران را در سراسر کشور، دریافت می کنیم، در این موارد صدها تن بازداشت شده اند، و برخی نیز در بیمارستان بستری شده اند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *