ادوارد ترمادو، مأمور گشتاپوی آخوندی چه پیامی دارد؟-از نعمت نظری

نعمت نظری

این روزها هرچه حلقه محاصره قیام آفرینان گرداگرد رژیم آخوندی تنگ‌تر می‌شود، فشار روی مأموران رژیم نیز به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. چون ناگزیرند حقایق و واقعیات غیرقابل‌انکارتری را پرده‌پوشی و وارونه جلوه دهند. وقتی این دست و پا زدن‌ها در عین خنده‌دار و فکاهی بودن، مشمئزکننده می‌شود که می‌خواهند نکبت خیانت، مزدوری و پادویی برای وحشی‌ترین رژیم قرون‌وسطایی را، خوشبختی و سعادت جا بزنند و در نقطه مقابل غرور و سرفرازی ایستادگی و دفاع از شرف و حیثیت رشیدترین فرزندان مبارز ومجاهد خلق را شستشوی مغزی و… جلوه دهند.

واقعیت این است وقتی دیو ارتجاع تنوره می‌کشد، مقاومت و ایستادگی در مقابل آن سخت و نفس‌گیر می‌شود و قیمت سنگینی طلب می‌کند. زیرا کشش‌های درونی زندگی طلبی و بی هزینگی آن‌قدر قوی و فریبنده است که همه‌کس را یارای مقابله با آن نیست. چراکه در مسیر مبارزه برای کسب آزادی، هرلحظه باید در دوراهی انتخاب زندگی شرافتمندانه؛ مسیر صحیح را گرفته و پیش رفت و صدالبته برای آن قیمت داد. چرا؟

به خاطر مسئولیتی که انسان در ذات خدا گونه‌اش برای تغییر شرایط دارد.

البته در این مسیر هرکس نخواهد بهای انسان بودنش بپردازد و در مقابل پس‌مانده‌های هار خمینی و وزارت بدنامش نه‌تنها مقاومت و ایستادگی نکرده و پا به فرار می‌گذارد، بلکه ناگزیر برای مخفی کردن ماهیت کثیف درونش فرافکنی می‌کند و دیگر شرافتی برایش باقی نمی‌ماند تا به تعهداتی که روزگاری خودش در منتهای آگاهی و اختیار انتخاب و امضا کرده بود وفادار بماند.

این تهدید دائمی در مسیر تکامل انسان در سوره «عصر» به‌روشنی بیان‌شده است:

بیشتر بخوانید……

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *